Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, in sicer kot vodja ali kot partner. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal za pridobivanje novega znanja in vzpostavljanja stikov.

Smartmove logo slo

SmartMOVE

Smartmove logo slo

Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza.

Preberite več

SD change logo

Krepitev socialnega dialoga za lažje prilagajanje spremembam

SD change logo

Na Združenju delodajalcev Slovenije smo maja 2021, skupaj z norveškim partnerjem, Konfederacijo norveških podjetij (The Confederation of Norwegian Enterprise - NHO), začeli izvajati 18-mesečni projekt »Krepitev socialnega dialoga za lažje prilagajanje spremembam« z akronimom »SD change« (Strong Social Dialogue to facilitate adaptation to change), ki je sofinanciran iz Norveškega finančnega mehanizma (Norway grants) v sklopu programa Socialni dialog in dostojno delo (DW-SD-Slovenia 1174), št. pogodbe 2020/551979. Projekt SD Change bo okrepil zmogljivosti socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri oblikovanju politik in izvajanju avtonomnih normativnih okvirov, ki bodo prispevali k učinkovitejši uporabi razvojnih potencialov ter ohranjanju političnega in družbenega miru.

Preberite več

POLET logotip Barvni

POLET

POLET logotip Barvni

S projektom »POLET: Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih« bo razvit in v 120 sodelujočih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Namen je med drugim doseči tudi večjo osveščenost in boljšo informiranost delodajalcev in zaposlenih ter boljšo usposobljenost delodajalcev za izvajanje ukrepov na tem področju. S tem bo doseženo zmanjšanje trajanja bolniških odsotnosti in podaljšanje delovne aktivnosti.

Preberite več

centri zdruzeni ZDS lezeca 400px

Dostojno delo

centri zdruzeni ZDS lezeca 400px

Avgusta 2017 je Združenje delodajalcev Slovenije pričelo z izvajanjem dveh petletnih projektov za promocijo in uveljavljanje dostojnega dela, ki sta bila izbrana na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov Podpora deležnikom na trgu dela.

Preberite več

DOD logo

Družbeno odgovoren delodajalec - Certifikat družbeno odgovorno podjetje

DOD logo

Projekt skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer je velik poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Projekt z uporabo načel trajnostnega razvoja naslavlja družbene in okoljske izzive in nudi ukrepe za zmanjševanje negativnih in povečevanje pozitivnih vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje.

Preberite več

MiC logotipo2

MiC – Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornost

MiC logotipo2

Združenje delodajalcev Slovenje sodeluje v evropskem projektu MiC – Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornost, ki ga v okviru programa EaSI-PROGRESS sofinancira Evropska Komisija. Namen projekta je uveljavitev in širjenje modelov dobrih praks za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter povečanje aktivnosti moških pri skrbstvenih odgovornostih.

Preberite več

pogajalska sola ZDS lezeca 400px2

Pogajalska šola 2

pogajalska sola ZDS lezeca 400px2

S projektom »Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog (Pogajalska šola 2)«, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, se bodo krepile kapacitete socialnih partnerjev z namenom učinkovitejšega sodelovanja pri oblikovanju javnih politik in sprejemanja avtonomnih normativnih okvirov, ki bodo prispevali k smotrnejšemu izkoristku razvojnih potencialov ter k ohranjanju političnega in socialnega miru.

Preberite več

LOGO AgeGap

AGEGAP: Premostimo starostno vrzel - razvoj pobud socialnih partnerjev za soočanje z izzivi staranja

LOGO AgeGap

Združenje delodajalcev Slovenije sodeluje v mednarodnem projektu s področja staranja prebivalstva »Premostimo starostno vrzel - razvoj pobud socialnih partnerjev za soočanje z izzivi staranja (AgeGap)«, ki je sofinanciran s strani Evropske unije. V okviru projekta bodo delodajalska združenja iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Romunije, Črne gore in Makedonije preučevala politike in prakse za soočanje z izzivi starajoče se delovne sile in si prizadevala za uvedbo in izvajanje Okvirnega sporazuma evropskih socialnih partnerjev o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu.

Preberite več

eVZD Logotip brez slogana obrezan

Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu

eVZD Logotip brez slogana obrezan

Združenje delodajalcev Slovenije sodeluje v novem projektu »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. V okviru projekta bodo izvedene konkretne prilagoditve delovnih mest v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti po številu nezgod na delu.

Preberite več

wim3 ZDS lezeca 400px

WIM 3: Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje

wim3 ZDS lezeca 400px

Projekt "WIM 3: Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje" bo zainteresirane strani seznanil z EU zakonodajo in politikami s področja vključevanja delavcev v upravljanje, predstavnikom delodajalcev in delavcev bo služil kot orodje za izmenjavo znanja in izkušenj ter kot posrednik pri pripravi/izboljšanju nove/obstoječe zakonodaje o vključevanju delavcev v upravljanje, upoštevajoč zakonodajo in politike EU. Projekt »WIM3«, ki ga sofinancira Evropska unija (DG EMPL), se bo izvajal od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2019.

Preberite več