POLET

POLET

S projektom »POLET: Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih« bo razvit in v 120 sodelujočih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Namen je med drugim doseči tudi večjo osveščenost in boljšo informiranost delodajalcev in zaposlenih ter boljšo usposobljenost delodajalcev za izvajanje ukrepov na tem področju. S tem bo doseženo zmanjšanje trajanja bolniških odsotnosti in podaljšanje delovne aktivnosti.

 

PROBLEMATIKA
Konkurenčnost in blaginja Evrope v prihodnosti sta močno odvisni od njene zmožnosti izkoristiti potenciale delovne sile. Le-ta bo po projekcijah vedno starejša, saj nas bo zaradi demografskih trendov (podaljševanje življenjske dobe in zniževanje rodnosti) v prihodnosti vse manj, kot družba pa bomo vse starejši. Zaradi staranja prebivalstva se v večini držav članic Evropske unije zvišuje tudi upokojitvena starost, kar s seboj prinaša številne izzive na področju aktivnega in zdravega staranja. V podjetjih je vedno bolj v ospredju potreba po sistematičnih, celovitih in dolgoročnih ukrepih, ki ohranjajo ter izboljšujejo zdravje in varnost vseh zaposlenih ter ukrepih za prilagajanje dela spremembam, ki se pri zaposlenih pojavijo s starostjo. Z izvajanjem omenjenih ukrepov lahko dosežemo, da so zaposleni pripravljeni in sposobni delati dlje, s čimer pomembno prispevajo k medgeneracijski solidarnosti. Vlaganje v zdravje zaposlenih je torej pomembno z vidika družbene odgovornosti podjetij, hkrati pa tudi z ekonomskega vidika. Z izboljšanjem zdravja zaposlenih namreč lahko dosežemo zmanjšanje stroškov delodajalcev in zdravstvene ter pokojninske blagajne, kar posledično vpliva tudi na boljšo vzdržnost javnih financ večjo konkurenčnost gospodarstva in blaginjo prebivalcev.

Evropska unija je prepoznala izzive in priložnosti, ki jih s seboj prinaša starajoča se delovna sila ter si v strategiji Evropa 2020 zastavila ambiciozen cilj – doseganje 75 % stopnje delovne aktivnosti moških in žensk, v starosti od 20-64 let, a v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami članicami krepko zaostajamo z doseganjem tega cilja. V državi že vrsto let beležimo eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti starejših v EU, s čimer se uvrščamo močno pod njeno povprečje. Poleg omenjenega problema je v Sloveniji zaznati tudi visok delež bolniških odsotnosti zaposlenih, med katerimi še posebej izstopajo starejši zaposleni. Oba problema izraziteje izstopata v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, kjer se bo projekt POLET izvajal. Tukaj je delovna aktivnost zaposlenih nižja, odstotek odsotnosti z dela (absentizem) pa višji kot v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI
Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanju zgoraj opisane problematike, bo v projektu POLET razvit in v 120 podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.

V fazi analize bodo izdelane poglobljene razćlenitve obstoječih podatkov, strokovnih virov, aktualnih zakonodaj in politik ter dobrih praks na področju aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji in EU, hkrati pa bo izveden študijski obisk v tujini. Na podlagi omenjenih analiz in izvedenega študijskega obiska bo v fazi oblikovanja modela izdelana vsebinska zasnova modela, prav tako bodo nadgrajene obstoječe dobre prakse in oblikovani ukrepi za delodajalce na področju zdravega in aktivnega staranja ter inovativna spletna interaktivna podporna orodja (spletni seminarji, gradiva, vprašalniki) za pomoč delodajalcem pri izvajanju ukrepov. Faza se bo zaključila z naborom podprtih podjetij, v katerih bo implementiran razviti model, ter z izvedbo 1. nacionalne strokovne konference.

V fazi implementacije bo izvedena analiza stanja v podprtih podjetjih, na podlagi katere bo za vsako podjetje pripravljen individualni načrt ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja ter zmanjševanja odsotnosti z dela. Sledili bosta implementacija ukrepov v podprtih podjetjih ter stalna strokovna podpora podjetjem pri izvajanju izbranih ukrepov. Ves čas trajanja projekta bodo projektne aktivnosti sproti vrednotene, s čimer bo zagotovljeno obvladovanje tveganj in doseganje zadanih ciljev.

V fazi evalvacije bodo pripravljena priporočila in smernice za delodajalce ter za oblikovalce in izvajalce politik na področju aktivnega in zdravega staranja. Eden glavnih ciljev projekta je vzpostavljena strateška spletna platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih, ki bo predstavljala stičišče različnih deležnikov in akterjev (delodajalci, zaposleni, ministrstva, strokovna javnost, javne službe) za prenos znanj, orodij in drugih rešitev. Platforma bo sledila principom trajnosti in bo nudila konkretne rešitve za v projektu identificirane potrebe delodajalcev in zaposlenih. Z namenom uspešne izvedbe projekta bodo partnerji sodelovali s ključnimi deležniki na trgu dela ter izmenjevali izkušnje in rezultate s konzorcijem izvajalcev projekta v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. Izvajale se bodo stalne promocijske in diseminacijske aktivnosti (kot npr. izdajanje mesečnih spletnih novic, projektna spletna stran, Facebook in Twitter profil projekta ipd.). Organizirane bodo 3 nacionalne strokovne konference ter 18 regijskih posvetov, ki bodo delodajalcem, javnim inštitucijam s področja aktivnega in zdravega staranja ter drugim deležnikom na področju trga dela nudile možnost izmenjave mnenj, stališč, izkušenj in dobrih praks s področja aktivnega in zdravega staranja.

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO
Nosilec projekta:
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)

Projektni partnerji:
Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ)
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

 

Projektna spletna stran POLET

 

 ZDS logo EU skladi

 

ZDS logo RS

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice