september 2023

09:00 - 11:30 Delodajalska akademija

WEBINAR: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

- delovnopravna ureditev področja.
Na seminarju se bodo udeleženci seznanili s pravno ureditvijo področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Predstavili bomo ureditev tega področja na mednarodnem nivoju in z vidika Zakona o delovnih razmerjih ter predstavili nameravane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanašajo na področje usklajevanja.

Preberite več
09:00 - 12:15 Delodajalska akademija

WEBINAR: Izzivi obvladovanja bolniškega staleža v organizaciji

Vse več delodajalcev se iz leta v leto sooča s povečanjem bolniškega staleža. Morda se tudi vi sprašujete, kako se učinkoviti lotiti tega področja. Ključ uspeha je v celovitem pristopu, od poglobljenih analiz, identificiranih izzivov, odpravo le teh, in šele nato v vpeljevanju novih sodobnih motivacijskih pristopov vodenja.

Preberite več

oktober 2023

09:00 - 11:30 Delodajalska akademija

WEBINAR: Pogodbe o zaposlitvi od A do Ž 📜

V okviru webinarja boste izvedeli, kako sestaviti dobro pogodbo o zaposlitvi, katero zakonodajo ste tukaj dolžni upoštevati ter kdaj in v katerih primerih se je smiselno sklicevati na interne akte, kolektivno pogodbo ali področne zakone. Dotaknili se bomo tudi ključnih vsebin pogodbe o zaposlitvi v primeru sporazumnega dogovora o delu na domu in še veliko več.

Preberite več
09:00 - 10:00 Dogodki v okviru projektov ZDS

WEBINAR: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih

Brezplačno izobraževanje v okviru projekta SmartMOVE.

Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. V sklopu izobraževanja bo podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove, kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

Preberite več
09:00 - 12:00 Delodajalska akademija

WEBINAR: Hranjenje računovodsko davčne dokumentacije in osnovne informacije o davčno inšpekcijskem nadzoru.

Pri arhiviranju računovodskih dokumentov smo dolžni upoštevati različne zakone, kajti del računovodske dokumentacije je podjetnik dolžan hraniti trajno, ostale pa do izpolnitve namena hrambe dokumenta.
In ko smo vso dokumentacijo že ustrezno uredili in arhivirali dobimo obvestilo o pričetku davčno inšpekcijskega nadzora. In kaj sedaj?
NOVO❗

Preberite več
12:00 - 14:00 Delodajalska akademija

WEBINAR: Spremembe in dopolnitve insolvenčnega zakona

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H) prinaša številne spremembe in dopolnitve.
Poslovodstvo je po novem dolžno v enem mesecu po nastanku insolventnosti vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti.
NOVO❗

Preberite več