Pogajalska šola 2

Pogajalska šola 2

S projektom »Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog (Pogajalska šola 2)«, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, se bodo krepile kapacitete socialnih partnerjev z namenom učinkovitejšega sodelovanja pri oblikovanju javnih politik in sprejemanja avtonomnih normativnih okvirov, ki bodo prispevali k smotrnejšemu izkoristku razvojnih potencialov ter k ohranjanju političnega in socialnega miru.

Projekt Pogajalska šola 2, ki se bo izvajal do konca septembra 2021, bo Združenje delodajalcev Slovenije vodilo v sodelovanju s projektnim partnerjem Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije.

 

PROBLEMATIKA

Vizija in poslanstvo organizacij socialnih partnerjev je strokovno in transparentno promovirati in uveljavljati delodajalska stališča v ekonomsko-socialnem dialogu, tako na tripartitni kot bipartitni ravni, v Sloveniji, na ravni Evropske unije ter v širšem mednarodnem okviru. Prav tako je predpogoj za sprejemanje reformnih ukrepov soglasje socialnih partnerjev, zato le-ti svoje napore usmerjajo tudi v zagotavljanje kvalitetnega socialnega dialoga.

Za dosego navedenega in za učinkovito izvajanje socialnega dialoga pa je potrebno ves čas strokovno krepiti osnovne in tudi podporne strukture (socialne partnerje, njihovo usposobljenost in zmogljivost) na nacionalni, panožni in podjetniški ravni ter s tem prispevati: k prilagajanju na gospodarske trende, k prilagajanju na hitro spreminjajoče se razmere na trgu dela in demografske spremembe, k zagotavljanju optimalnega razmerja med fleksibilnostjo in varnostjo, h konkurenčnosti gospodarstva. Ker so socialni partnerji pomembni akterji pri obravnavi navedenega, jih je potrebno stalno krepiti z institucionalnega vidika in jih usposabljati za njihovo učinkovito vključevanje v obravnavo ključnih vprašanj, v kolektivna dogovarjanja in v pripravo in izvedbo reform javnih politik.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Z izvajanjem projektnih aktivnosti:

  • izvedba raziskav med delodajalci s področja mirnega reševanja sporov, o delovnem času ter o ustreznosti plačnega modela;
  • izvedba usposabljanj članov ZDS in deležnikov projekta v okviru Pogajalske šole 2 in e-učilnice z namenom pridobiti znanja in veščine za učinkovita pogajanja na nacionalni, panožni in podjetniški ravni;
  • organizacija mreženjskih dogodkov (konference, poslovni zajtrki s strokovnjaki, srečanja Kluba certificiranih pogajalcev) z namenom izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov in trga dela na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;
  • izvedba usposabljanj zaposlenih ZDS z namenom krepitve njihovih kompetenc ter nadgradnje znanj, kar bo prispevalo h krepitvi vloge socialnih partnerjev pri vodenju socialnega dialoga na nacionalni, panožni in podjetniški ravni ter za učinkovito sodelovanje pri pripravi in izvajanju javnih politik;
  • izvajanje podpornih aktivnosti za zagotavljanje materialnih pogojev za delo;
  • redno informiranje in obveščanje delodajalcev, zaposlenih in širše zainteresirane javnosti;

želimo doseči naslednje projektne cilje:

  • nadgraditi znanje, krepiti usposobljenost in dvigniti kompetence zaposlenih ZDS in članov ZDS za njihovo učinkovito vodenje socialnega dialoga na nacionalni, panožni in podjetniški ravni ter za učinkovito sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva;
  • delodajalske pogajalce na panožni in podjetniški ravni seznaniti s pravnimi in ekonomskimi podlagami kolektivnih pogodb in elementi kvalitetnega delovnega okolja ter jih poučiti o tehnikah/spretnostih pogajanj, da bodo doseženi dogovori prispevali k nadaljnjemu razvoju in utrjevanju socialnega dialoga, ki je ključen za dosego dolgoročne blaginje in socialnega miru;
  • krepiti vlogo ZDS pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju članov ter izboljšati dostopnost do informacij in vsebin s področja delovanja ZDS.

 

Vse o dogodkih Pogajalske šole 2 in e-učilnici na spletni strani:

 

ZDS LOGOTIPI socialni skladi 150px

ZDS LOGOTIPI ministarstvo 150px 1

www.eu-skladi.si

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice