Več o projektih si lahko preberete na projektnih spletnih straneh RCDDL in RSDDC.


 

Avgusta 2017 je Združenje delodajalcev Slovenije pričelo z izvajanjem dveh petletnih projektov za promocijo in uveljavljanje dostojnega dela, ki sta bila izbrana na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov Podpora deležnikom na trgu dela. Medtem ko je ZDS v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija nosilec projekta in bo skupaj s projektnima partnerjema študentskim servisom ŠS storitveno podjetje d.o.o. in Svetom Gorenjskih sindikatov vzpostavilo Regijski center za dostojno delo Ljubljana, bo v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sodelovalo kot partner in skupaj z Regionalno gospodarsko zbornico Celje – nosilcem projekta - in Slovensko zvezo sindikatov Alternativa vzpostavilo Regionalno stičišče dostojnega dela Celje.

Projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)« in »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)« sta namenjena reševanju problematike negativnih učinkov nezakonite uporabe atipičnih oblik dela v obeh kohezijskih regijah Slovenije in uveljavljanju koncepta dostojnega dela za vse državljane, kar bo vplivalo na zmanjšanje deleža kršitev na področju delovnopravne zakonodaje v povezavi s pogodbo o zaposlitvi.

 

PROBLEMATIKA

Slovenska družbena in gospodarska realnost je neposredno povezana s temeljnimi globalnimi trendi, ki so posledica ekonomskih in družbenih sprememb postmodernega časa. Novi izzivi na trgu dela prinašajo destandardizacijo načinov zaposlovanja in organizacije dela, s tem pa tudi nezakonito uporabo atipičnih oblik dela. Ob tem je izrednega pomena identifikacija in ozaveščanje o nepravilnostih takšnega ravnanja delodajalcev, delavcev in širše javnosti.

Prenovljena reforma trga dela v letu 2013 je predvidela uvedbo enotne pogodbe o zaposlitvi, ki bi, razen v posebej določenih primerih, veljala za nedoločen čas, a se njeni pozitivni učinki v smeri zastavljenih ciljev niso v celoti pokazali za učinkovite. Pravzaprav so se tri leta kasneje na področju trga dela pojavile spremembe in novi strukturni izzivi. Povečal se je prepad med zaposlenimi, ki delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas, in tistimi, ki delo opravljajo v okviru drugih oblik dela, bodisi zakonito ali nezakonito. Zato je pomembno, da se pri ukrepih na trgu dela ne omejimo le na doseganje čim večjega števila delovno aktivnega prebivalstva, temveč se problematike lotimo vsebinsko in s tem delavcem zagotovimo dostojno delo, ki jim omogoča ekonomsko, socialno in pravno varnost.

Atipične oblike zaposlitve lahko predstavljajo vse oblike zaposlitve, ki niso redne za nedoločen čas: od pogodb za določen čas in pogodb s skrajšanim delovnim časom, pogodb civilnega (podjemne pogodbe, s.p.-ji) in avtorskega prava pa do dela preko študentskih servisov. Vse več iskalcev zaposlitve delo išče izven tradicionalne delovne pogodbe, saj so zanje takšne vrste zaposlitve mnogokrat lažje dosegljive kot pogodbe z delovnim razmerjem za nedoločen čas. Z višanjem odstotka samozaposlenih in drugih oblik atipičnih zaposlitev se sicer zmanjšuje število brezposelnih, kar pa ne pomeni, da se stanje na trgu dela izboljšuje. Dejstvo je, da trenutni sistem spodbuja tako delodajalce kot posameznike k agresivnemu iskanju alternativnih načinov oblik dela, zato bosta projekta v prvi vrsti usmerjena h krepitvi aktivnosti na področju delovnopravne preventive in zagotavljanju ustreznih informacijskih orodij, kar bo pripomoglo k dvigu nivoja ozaveščenosti o nezakoniti uporabi atipičnih oblik dela in h krepitvi zavesti o pomembnosti zakonitih oblik fleksibilnega dela.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA IN NJIHOV PRISPEVEK K DOSTOJNEMU DELU

Tako v Ljubljani kot tudi v Celju bosta vzpostavljeni regijski stičišči dostojnega dela, namenjeni informiranju in svetovanju deležnikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter ozaveščanju vseh deležnikov na trgu dela o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe atipičnih oblik dela. Stičišči bosta prav tako namenjeni povezovanju vseh ključnih akterjev na trgu dela ter promociji koncepta dostojnega dela.

V okviru regijskih stičišč se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

  • osebno, telefonsko in elektronsko svetovanje delodajalcem delavcem, študentom, brezposelnim, iskalcem zaposlitve;
  • izvedba delavnic in izobraževanj za vse ciljne skupine;
  • vzpostavitev spletne platforme, ki bo omogočala anonimiziran spletni klepet ter e-svetovanje in izobraževanje v obliki webinarjev;
  • vzpostavitev virtualnega svetovalca;
  • oblikovanje modela promotorjev dostojnega dela.

Skladno s tem želimo partnerji projektov prenesti, uveljaviti in nadgraditi dobre prakse koncepta dostojnega dela za vse državljane in jih preko različnih aktivnosti in dogodkov (delavnice, konference, drugi dogodki) sočasno povezovati v medsebojno sodelovanje.

Celostni pristop bo prispeval k:

  • doseganju ustreznega ravnovesja in spoštovanja pravnih, ekonomskih in socialnih standardov na vseh ravneh;
  • povečanju števila oseb na trgu dela, tako aktivnih posameznikov kot tudi iskalcev zaposlitev, ki bodo seznanjene s pravicami in obveznostmi na področju dela in delovnih razmerij;
  • zmanjšanju deleža nezakonite rabe atipičnih oblik dela in kršitev na delovnopravnem področju v povezavi s pogodbo o zaposlitvi.

Dogodki, ki jih ZDS organizira v okviru projektov, so objavljeni tukaj

ZDS LOGOTIPI socialni skladi 150px        ZDS logo RS 

www.eu-skladi.si

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice