Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, in sicer kot vodja ali kot partner. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal za pridobivanje novega znanja in vzpostavljanja stikov.

ZDS go for change 400px

GOFORCHANGE: Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

ZDS go for change 400px

Dandanes je v podjetjih vse več prestrukturiranj, ki so povezana z rastjo ali preživetjem podjetja. Spremembe se lahko pojavijo v različnih oblikah; lahko so načrtovane ali spontane, včasih se prestrukturira celotno podjetje, včasih pa zaradi reševanja izzivov in uresničevanja možnosti prihaja do sprememb le pri določenih funkcijah ali enotah podjetja.

Preberite več

ZDS social dialogue 400px

SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko-predelovalni industriji in kmetijstvu v Sloveniji, Makedoniji in Črni Gori

ZDS social dialogue 400px

Projekt SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko-predelovalni industriji in kmetijstvu v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori spada v kategorijo Podpora Evropskemu socialnemu dialogu. S projektom, sofinanciranem s strani Evropske komisije, je ZDS skupaj s partnerji prispevalo k izboljšanju znanja na področju socialnega dialoga na področju Slovenije, Makedonije in Črne gore.

Preberite več

logo koncni

Network PROMCR

logo koncni

Konkurenčnost evropskega gospodarstva ter ohranjanje gospodarske aktivnosti in s tem povezanih delovnih mest bo v prihodnje vse bolj odvisna od sposobnosti gospodarskih subjektov, da povečajo konkurenčnost s pomočjo inovacij ter hitrim in nemotenim prilagajanjem spremembam.

Preberite več

CEE-ILM: Socialni partnerji Srednje in Vzhodne Evrope za vključujoč trg dela

Vključujoč trg dela omogoča in spodbuja vse delovno sposobne ljudi, da sodelujejo pri plačanem delu, hkrati pa zagotavlja okvir za njihov razvoj. Evropski socialni partnerji menijo, da je vključujoč trg dela temeljnega pomena v smislu spodbujanja gospodarskega razvoja in socialne kohezije. Tako so 25. marca 2010 BUSINESSEUROPE, ETUC, UEAPME in CEEP na Tristranskem socialnem vrhu v Bruslju predstavili Okvirni sporazum o vključujočih trgih dela.

Preberite več

Logo RITS koncno

RITS - Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju

Logo RITS koncno

S projektom RITS (Restructuring and Industrial Relations in the Transport Sector) – Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju bomo izboljšali znanje na področju industrijskih odnosov in na področju prestrukturiranja v državah SEE (Slovenije, Hrvaške, Bolgarije, Črne gore in Makedonije).

Preberite več

ZDS obvladajmo stres 400px

PPDZ-S, Program podpore za delodajalce in zaposlene pri opravljanju stresa povezanega z delom

ZDS obvladajmo stres 400px

Projekt PPDZ-S se izvaja na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sklenjene med Univerzo v Mariboru in Ministrstvom Republike Slovenije za delo, družino in socialne zadeve. V projektu bomo obravnavali problematike na več nivojih in sicer iz področja psihosocialne in zdravstvene obremenjenosti na delovnem mestu ter ukrepi, namenjeni izboljšanju delovnega okolja.

Preberite več

ZDS inodel 400px

INODEL - Izboljšanje delovnega okolja z novimi rešitvami

ZDS inodel 400px

Vrsta zdravstvenih problemov, ki nastajajo v delovnem okolju vplivajo na učinkovitost na delovnem mestu, v različnih negativnih različicah. Ker pa se zavedamo, da bo le zdrav in motiviran zaposleni doprinesel k dobrim in še boljšim rezultatom smo se na ZDS odločili za sodelovanje pri projektu INODEL skupaj z nosilcem projekta Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za upravo in tremi socialnimi partnerji.

Preberite več

LOGO GEAR final 1 small

Gear for changes - Izboljšanje in razumevanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu v času prestrukturiranja

LOGO GEAR final 1 small

S projektom GEAR FOR CHANGES želimo spodbuditi podjetja k uvajanju ukrepov za preprečevanje negativnih vplivov sprememb na področju zdravja in psiho-socialnih tveganj. Mednarodna mreža strokovnjakov bo izmenjala izkušnje in prakse na področju zdavja in dobrega počutja, osredotočene na programih za zaposlene/vodje, ki doživljajo spremembe v času prestrukturiranja.

Preberite več

ZDS PROEFP 400px

PROEFP - Spodbujanje finančne participacije zaposlenih v EU-27

ZDS PROEFP 400px

S projektom bomo izvedli pregled primerov dobre prakse na osnovi primerjave praks v različnih državah, ter tako raziskali možnosti za oblikovanje in izvajanje najustreznejše politike, hkrati pa je eden od namenov projekta tudi spremljati napredek držav članic pri uvajanju programov finančne participacije in poročati o storjenem napredku. Pri projektu sodelujejo vse ključne interesne skupine na evropski ravni in nacionalni ravni, socialni partnerji, organizacije civilne družbe ter druge institucije.

Preberite več