Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, in sicer kot vodja ali kot partner. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal za pridobivanje novega znanja in vzpostavljanja stikov.

ZDS PROEFP 400px

PROEFP - Spodbujanje finančne participacije zaposlenih v EU-27

ZDS PROEFP 400px

S projektom bomo izvedli pregled primerov dobre prakse na osnovi primerjave praks v različnih državah, ter tako raziskali možnosti za oblikovanje in izvajanje najustreznejše politike, hkrati pa je eden od namenov projekta tudi spremljati napredek držav članic pri uvajanju programov finančne participacije in poročati o storjenem napredku. Pri projektu sodelujejo vse ključne interesne skupine na evropski ravni in nacionalni ravni, socialni partnerji, organizacije civilne družbe ter druge institucije.

Preberite več

ZDS nagrajevanje v podjetju 400px

NVP - Nagrajevanje v podjetju

ZDS nagrajevanje v podjetju 400px

V okviru projekta smo proučevali delovno-pravno zakonodajo oziroma pravno podlago plačila za delo, sisteme plačnih modelov v Sloveniji in tujini, iskali in nadgrajevali primere dobrih praks,saj vsa ta pridobljena znanja pa strnili v podlago za nov plačni model za zasebni sektor. Z novim plačnim modelom smo skušali ustvariti stimulativnejši način plačila za delo v zasebnem sektorju.

Preberite več

RIBI - Prestrukturiranje v gradbeništvu

Sodelujoči socialni partnerji bodo tako lahko boljše upravljali s posledicami gospodarske krize v sektorju za prestrukturiranje, gradili perspektivno prihodnost in varovanje obstoječih delovnih mest, ter spodbujali pri ustvarjanju novih, t.i. zelenih delovnih mest.

Preberite več

ZDS TOBEQUE 400px

TOBEQU 3 - Za višjo kakovost finančne participacije delavcev v Srednji in Vzhodni Evropi

ZDS TOBEQUE 400px

S projektom želimo razviti pobude in priporočila, kot tudi predlagati ukrepe na ravni podjetij za izvajanje socialnega dialoga, ki bi spodbujal bolj uspešno izvedbo finančne udeležbe zaposlenih. Na podlagi nacionalnih raziskav med delodajalci in delojemalci v državah Srednje in Vzhodne Evrope si bomo prizadevali, da najdemo način, kako spodbujati družbe pri finančni participaciji zaposlenih. Analiza raziskave bo tudi pomagala ugotoviti prednosti, slabosti, potrebe, ovire in izzive v zvezi z izvajanjem finančnega sodelovanja tako z vidika delodajalcev kot delojemalcev.

Preberite več

flemceel ZDS lezeca 400px

FLEMCEE - Oblike prožnega zaposlovanja in socialni dialog v državah

flemceel ZDS lezeca 400px

Zaposlovanje in management človeških virov je eden glavnih ciljev Lizbonske strategije. Evropski model zaposlovanja se sooča z izzivom izboljšanja prožnega zaposlovanja, ki temelji na raznolikosti zaposlitvenega statusa, delovnega časa, delovnih režimov, različnih oblik organizacij dela in plačnih sistemov.

Preberite več

ZDS ageing workforce 2 400px

AW 2 - Staranje delovne sile 2

ZDS ageing workforce 2 400px

Namen projekta je osveščati delodajalce o problemu staranja delovne sile in jim svetovati o zaposlovanju starejših delavcev. Projekt sooča evropske politike zaposlovanja, obravnava področja posodabljanja trga dela, predvidevanja in upravljanja s spremembami, pristopi varne prožnosti, aktivno staranje ter aktivno vključevanje v delo.

Preberite več

ZDS iosha eu 400px

IOSHA - Izboljševanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev v Srednji in Vzhodni Evropi o varnosti in zdravju pri delu - IOSHA

ZDS iosha eu 400px

Varnost in zdravje pri delu je postalo eden najpomembnejših vidikov politike EU v zvezi z zaposlovanjem. Z delom povezane bolezni in nesreče so še vedno težko breme za celotno evropsko gospodarstvo, še posebej v novih državah članicah. Po drugi strani se povečuje delež zaposlenih žensk. To je dejstvo, ki gre z roko v roki z neenakostjo spolov na delovnem mestu. Zato je nujno večje upoštevanje navedenih vidikov zdravja in varnosti, ki izrecno vplivajo na ženske.

Preberite več

Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju

Projekt je zasnovan je tako, da nadgrajuje vsebine protidiskriminacijskih politik na trgu dela in zaposlovanja z modelom upravljanja raznolikosti v zaposlovanju, z najnovejšimi pristopi na tem področju v smeri trajnostne sistemske rešitve oziroma kot celostno upravljalsko orodje za obvladovanje spreminjajočih se demografskih pogojev na trgu delovne sile.

Preberite več

ZDS mobilnost 400px

Za večjo mobilnost

ZDS mobilnost 400px

V okviru projekta smo izdali priročnik za delodajalce z naslovom Postopki napotitve slovenskih delavcev na delo v države članice EU.

Preberite več