Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

  • Novo
DD JUNIJ 2024 NASLOVNICA SPLET

Delodajalec 6/2024

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. junij 2024

pdf Kazalo - junija 2024 / 45 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

30,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 15 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

30,00 €

DDV ni vključen!

Junija v novi številki revije Delodajalec ne prezrite:

  • Nova pojasnila - osnova za plačilo prispevkov od dohodkov iz drugih pravnih razmerij, ki se po ZDoh-2 štejejo za dohodek iz delovnega razmerja,
  • Fokus nadzora IRSD za leto 2024 na področju delovnih razmerij,
  • Oskrbovalski dopust

in še veliko več.

 

📢OBVESTILO

V reviji Delodajalec št. 6/2024, smo na strani 24, v primeru št. 1, napačno objavili znesek za izplačilo 1.119,37 EUR pod zap. št. 7. Pravilni znesek je 1.204,89 eur.

Za napako se opravičujemo.

Vkljucevanje zaposlenih v procese odlocanja

Vključevanje zaposlenih v procese odločanja

Avtor: Anže Hiršl (ZDS), Paul Noll (BDA), Marina Spaseska (BCM), Mirza Mulešković (UPCG), Biserka Sladović (HUP)

Datum izida: 1. november 2016

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,5 MB

Preberite več

V publikaciji so prikazani pravni in dejanski okviri participacije zaposlenih v procesih odločanja, kritično razdelana in predstavljena dva participacijska modela ter, upoštevajoč ugotovitve raziskave v državah projektnih partnerjev, predstavljena priporočila za učinkoviti prenos relevantnega dela evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo bodočih članic EU. Publikacija je pripravljena v okviru projekta »Vključevanje delavcev – Lotimo se izzivov (WIM2)«, ki ga sofinancira Evropska unija.

Zakaj vlagati v zdravje zaposlenih

Zakaj vlagati v zdravje zaposlenih in kako se tega lotiti?

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 27. september 2016

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 753 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Knjižica ponuja uporabne informacije in odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu. Nastala je v okviru projektov Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu in Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu, ki ju je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vzorec pravilnika o ugotavljanjudisciplinskie odgovornosti

Vzorec pravilnika o ugotavljanju disciplinske odgovornosti z uvodnimi pojasnili

Avtor: Maja Knafelc

Datum izida: 1. september 2016

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Pravilnik o ugotavljanju disciplinske odgovornosti je splošni akt delodajalca, s katerim bo delodajalec lahko uredil postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti, disciplinske sankcije in izvrševanje le teh.

K publikaciji so priloženi naslednji vzorci:

- vzorec pravilnika o ugotavljanju disciplinske odgovornosti,

- vzorec pisne seznanitve z očitanimi kršitvami in poziv k podaji izjave,

- vzorec zapisnika o izjavi delavca v postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti in vzorec sklepa o disciplinski odgovornosti delavca.

Publikacija je na voljo v vezani obliki, na 16 straneh.

GEMA upravljanje s pristopomuravnotezene zastopanosti spolov

Gema – upravljanje s pristopom uravnotežene zastopanosti spolov

Avtor: Prof. dr. Silke Machold, Wen Wang

Datum izida: 9. december 2015

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,8 MB

Preberite več

V pričujočem priročniku smo pripravili pregled trenutnega stanja v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov v ekipah odločanja v partnerskih državah in širše v EU, raziskali poslovne vidike za doseganje bolj uravnotežene zastopanosti spolov, identificirali ovire za napredek in na koncu podali še niz priporočil in ukrepov za družbe, oblikovalce politike in socialne partnerje. Poročilo temelji na obsežni bazi dokazov, ki izvirajo iz objavljenih podatkov, raziskav družb iz štirih južno- in vzhodnoevropskih držav, intervjujev s poslovnimi voditelji, političnimi veljaki, akademiki in zagovorniškimi skupinami ter niza študij primerov družb, ki so dosegle napredek v smeri uravnotežene zastopanosti spolov.

 

Uredba o davcni obravnavi povracil stroskov 2015

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, komentar z vidika prejemkov po kolektivnih pogodbah

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 1. marec 2015

pdf Kazalo - marec 2015 / 185 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

V priročniku so zbrani odgovori na vprašanja, ki so jih zastavljali delodajalci in so neposredno ali posredno vezana na eno od uredb. Odgovore je oblikovalo Združenje delodajalcev Slovenije, na pobudo Združenja delodajalcev Slovenije pa tudi Ministrstvo za finance in Davčni urad Republike Slovenije.

V priročniku na 121 straneh objavljamo:

• 132 pojasnil Združenja delodajalcev Slovenije, Davčnega urada RS in Ministrstva za finance, vezanih na obe uredbi in kolektivne pogodbe,

• razlago davčne uredbe z vidika plačil dijakom in študentom, samostojnim podjetnikom posameznikom, napotenim delavcem, v primeru prokure, pogodb o delu, v primeru zdravstvenega pregleda, izobraževanja odraslih.

• pojasnila, ki se nanašajo na izplačilo regresa za letni dopust,

• uradno prečiščeno besedilo davčne uredbe,

• uradno prečiščeno besedilo uredbe za tujino,

• zneske dnevnic za vse države za vse možne kombinacije.

Če iščete odgovor na eno od zgoraj navedenih vsebin, ga poiščite najprej v tem priročniku. Če odgovora ne najdete, nam vprašanje sporočite in pomagali vam bomo do odgovora.

Mocno partnerstvo za boljsi socialni dialog

Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko-predelovalne industrije

Avtor: mag. Tatjana Pajnkihar Napret (ZDS), Ana Falak (HUP), Mirza Mulešković (UPCG), Mile Boskov (BCM), Luc Triangle (industriAll), Stephanie Le Berre (EURATEX), Macarena Gonzalez (COTANCE)

Datum izida: 18. november 2014

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija povzema analizo stanja v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter navaja vlogo socialnih partnerjev pri implementaciji načel evropskega socialnega dialoga v nacionalni socialni dialog. Vključuje tudi odgovore na vprašanja, kateri so ključni koraki za modernizacijo trga dela in kolektivnega dogovarjanja z namenom ustvarjanja rasti in delovnih mest ter izboljšanja konkurenčnosti sektorja.

Publikacija je pripravljena v okviru projekta »Strong TCL: Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko-predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji«, ki ga sofinancira Evropska unija.:

Se odlocas o svoji poklicni poti

Se odločaš o svoji poklicni poti? Dan za punce, razmišljaj po svoje!

Avtor: Barbara Hrovatin

Datum izida: 18. junij 2014

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija je namenjena spodbujanju mladih deklet k širšemu razmišljanju pri odločanju o poklicni poti, s poudarkom na naravoslovno-tehniških področjih in »stereotipno moških« poklicih. Namenjena je predvsem dekletom, pa tudi njihovim staršem in drugim, ki se s to tematiko ukvarjajo (npr. šolski svetovalni delavci). Publikacija vsebuje povzetek projektnih aktivnosti, zgodbe uspešnih žensk v »stereotipno moških« poklicih in opise nekaterih poklicev

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni, september 2021

Priročnik za kolektivna pogajanja

Avtor: mag. Tatjana Pajnkihar, Dragan Jovanović, Maja Skorupan, mag. Slavi Pirš, Nataša Peterca

Datum izida: 13. junij 2014

pdf Kazalo - junij 2014 / 169 KB

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Priročnik za kolektivna pogajanja vključuje najpomembnejše informacije, ki jih pogajalci potrebujejo, ko se pogajajo za kolektivno pogodbo dejavnosti ali za kolektivno pogodbo delodajalca. V prvem delu so predstavljene vse kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja (časovna, stvarna veljavnost, razširjena veljavnost). Sledijo osnovni makroekonomski podatki, pojasnjena je pravna podlaga za kolektivno dogovarjanje in predstavljeni so vsi prejemki iz delovnega razmerja. Če boste sledili pravilom uspešnega pogajanja, ki so zapisani v uvodu, uspeh ne bo izostal.

Vzorci delovnopravnih pogodb knjiga

Vzorci delovnopravnih in drugih pogodb za izvajanje dela in vzorci odpovedi pogodb o zaposlitvi s komentarjem

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 15. oktober 2013

pdf Kazalo - oktober 2013 / 177 KB

Člani ZDS

133,33 €

Nečlani ZDS

190,48 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

133,33 €

Nečlani ZDS

190,48 €

DDV ni vključen!

Knjiga in vzorci pogodb so oblikovani na podlagi novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013), s katerim se postopki sklepanja in odpovedi pogodb o zaposlitvi v veliki meri spreminjajo, vendar kljub navideznim poenostavitvam ustvarjajo nove pasti, na katere je potrebno biti pri izvedbi postopkov posebej pozoren.
Knjiga je izšla v trdi vezavi na 177 straneh.

Članom nudimo 40 % popust do 31.8.2022! Cena izvoda za ČLANE - 140,00 €, s 40 % popustom 84,00 € Z DDV. Cena izvoda za NEČLANE - 200,00 € z DDV.

Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

Avtor: Razni avtorji

Datum izida: 1. julij 2013

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 834 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija je rezultat aktivnosti v okviru projekta GoForChange. V njej so vključen kratki povzetki predstavitev nemških strokovnjakov, ki so sodelovali pri projektu ter analiza rezultatov raziskave o ozaveščenosti slovenskih podjetij o upravljanju s spremembami.