WIM 3: Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje

WIM 3: Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje

Projekt "WIM 3: Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje" bo zainteresirane strani seznanil z EU zakonodajo in politikami s področja vključevanja delavcev v upravljanje, predstavnikom delodajalcev in delavcev bo služil kot orodje za izmenjavo znanja in izkušenj ter kot posrednik pri pripravi/izboljšanju nove/obstoječe zakonodaje o vključevanju delavcev v upravljanje, upoštevajoč zakonodajo in politike EU. Projekt »WIM3«, ki ga sofinancira Evropska unija (DG EMPL), se bo izvajal od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2019.

 

O PROJEKTU

Skladno z EU vrednotami in potrebami v industrijskih razmerjih je pomembno krepiti ozaveščenost o pomenu vloge predstavnikov zaposlenih pri upravljanju družb ne samo v članicah EU, temveč tudi v državah, ki so v kateri koli fazi pristopnega procesa k EU. V ta namen sta bila v preteklosti uspešno izvedena dva projekta – »WIM: vključevanje delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih v Sloveniji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji« in »WIM2: vključevanje delavcev – Lotimo se izzivov«. Medtem ko je bil namen projekta WIM preučiti trenutno stanje in obstoječo zakonodajo s področja vključevanja zaposlenih v upravljanje (predvsem) v državah kandidatkah ter začeti s seznanjanjem nacionalnih socialnih partnerjev, organov in akterjev na ravni podjetij z vsebino EU, se je projekt WIM2 osredotočil na iskanje konkretnih rešitev ali možnih načinov prenosa tistega dela evropskega pravnega reda, ki obravnava udeležbo zaposlenih v procesih odločanja.

Projektne aktivnosti so pokazale, da pravni okvir o vključevanju delavcev v upravljanje ne obstaja v noben sodelujoči kandidatki EU. Vendar pa so v vseh dobro organizirani sindikati, tako na ravni podjetja in panoge kot tudi na nacionalni ravni. Kandidatke EU se morajo zato posvetiti ozaveščanju o potencialnih koristi izvajanja modela participacije delavcev v procesih odločanja, pa tudi o izzivih in miselnih ovirah, ki bi lahko upočasnile takšno izvajanje. Ključni izziv v prihodnosti ni zgolj pravne narave, temveč gre za izziv umestitve instituta sodelovanja delavcev pri upravljanju v obstoječi pravni in kulturni okvir odnosov med delavci in delodajalci. S tem vprašanjem se je treba v prihodnosti ukvarjati v sodelovanju s sindikati, opredeliti njihovo vlogo oziroma jo soglasno na novo opredeliti in jo razmejiti od vloge sveta delavcev v prihodnosti.

Aktivnosti projekta WIM3 bodo prešle iz splošno informativnih v konkretne. S tem namenom bo v pilotnih podjetjih izveden poskus implementacije osnutka zakonodaje o vključevanju zaposlenih, in sicer na podlagi rešitev iz osnutka Zakona o udeležbi delavcev pri upravljanju, ki je bil pripravljen v okviru projekta WIM2. Slednje bo razkrilo dejanske koristi sodelovanja zaposlenih pri postopkih odločanja. Aktivnosti in rezultati se bodo nanašali na vse pomembne zainteresirane strani - vlado, delodajalce in sindikate, ne le v državah, kjer se bo poskus izvajal (Makedonija, Črna gora), temveč tudi v drugih kandidatkah EU in potencialnih kandidatkah.

Slovenija, Bolgarija in Hrvaška so model sodelovanja delavcev v upravljanju uspešno implementirale v nacionalno zakonodajo, vendar je sedaj čas za »preverjanje« njegove primernosti ter primernosti instituta obveščanja in posvetovanja z delavci na nacionalni ravni ter v aktih EU. V zvezi s tem bo v WIM3 izvedena spletna raziskava med delodajalci za pridobitev informacij o stanju udeležbe zaposlenih in s tem za pridobitev pregleda ustreznosti nacionalne zakonodaje. Pripravljena bodo priporočila za izboljšave nacionalne zakonodaje v posameznih državah in potrebni ukrepi za posodobitev trga dela, da bi se olajšalo ustvarjanje več in boljših delovnih mest ter spodbujala konkurenčnost gospodarstva. Pripravljeno bo tudi skupno mnenje o ustreznosti aktov EU na področju obveščanja in posvetovanja z delavci.

 

4 GLAVNI SKLOPI PROJEKTA WIM3

Delovni sklop 1: OZAVEŠČANJE
Spodbujanje in ozaveščanje o EU zakonodaji in politikah vključevanja zaposlenih v upravljanje, vključno z neposrednimi ukrepi, npr. strokovna podpora za pripravo osnutka zakonodaje o vključevanju zaposlenih, strokovna podpora za oblikovanje ugodnih pogojev za vzpostavitev nacionalnih organov za informiranje, posvetovanje in sodelovanje (Srbija, Albanija).

Delovni sklop 2: PREIZKUS
Nadaljnja promocija in ozaveščanje o EU zakonodaji in politikah o vključevanju zaposlenih v upravljanje, vključno z neposrednimi ukrepi, npr. eksperimentalno izvajanje v smislu implementacije osnutka zakonodaje o vključevanju zaposlenih, in sicer na podlagi rešitev iz osnutka Zakona o udeležbi delavcev v upravljanju, ki je bil pripravljen v okviru projekta WIM2 (Makedonija, Črna gora).

Delovni sklop 3: SPREMLJANJE
Anketa med delodajalci s področja vključevanja zaposlenih v upravljanje in priprava priporočil za njeno izboljšanje ter mnenje o ustreznosti aktov EU na področju obveščanja in posvetovanja delavcev (Slovenija, Hrvaška in Bolgarija).

Delovni sklop 4: UPRAVLJANJE
Vsebinsko in finančno vodenje projekta, partnerski sestanki / učni dogodki in dejavnosti obveščanja in razširjanja informacij.


CILJI PROJEKTA

  • seznaniti socialne partnerje in akterje na ravni podjetja z ustrezno vsebino s področja udeležbe delavcev ter o vlogi predstavniških teles pri odločitvah v podjetju;
  • spodbujati transnacionalne ukrepe in sodelovanje za izboljšanje trenutnega stanja glede udeležbe delavcev v novih državah članicah in državah kandidatkah;
  • seznanjanje z zakonodajo in politikami EU o vključevanju zaposlenih, in sicer z izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks;
  • preučiti možnost implementacije pravnega reda EU (EU zakonodaja, standardi, priporočila) v državah kandidatkah in možnost za izboljšanje nacionalne zakonodaje v novih državah članicah;
  • krepiti sodelovanje med delodajalci in zaposlenimi za razvoj vključevanja zaposlenih z namenom boljše obravnave posledic gospodarske krize.

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Delodajalske organizacije:

ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije
BIA – Bolgarsko industrijsko združenje
HUP – Združenje delodajalcev Hrvaške
BCM – Konfederacija makedonskega gospodarstva
UPCG – Združenje delodajalcev Črne gore
UPS – Združenje delodajalcev Srbije
BiznesAlbania – Zveza Albanskih delodajalcev

Sindikati:

KSS – Makedonska konfederacija svobodnih sindikatov
UFTUM – Zveza svobodnih sindikatov Črne gore
CATUS) – Konfederacija avtonomnih sindikatov Srbije
BSPSH – Zveza neodvisnih sindikatov Albanije

Zunanji ekspert:

BDA – Konfederacija združenje nemških delodajalcev

S podporo evropskega socialnega partnerja:

BUSINESSEUROPE

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice