november 2023

oktober 2023

12:00 - 14:00

WEBINAR: Spremembe in dopolnitve insolvenčnega zakona

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H) prinaša številne spremembe in dopolnitve.
Poslovodstvo je po novem dolžno v enem mesecu po nastanku insolventnosti vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti.
NOVO❗

Preberite več
09:00 - 12:00

WEBINAR: Hranjenje računovodsko davčne dokumentacije in osnovne informacije o davčno inšpekcijskem nadzoru.

Pri arhiviranju računovodskih dokumentov smo dolžni upoštevati različne zakone, kajti del računovodske dokumentacije je podjetnik dolžan hraniti trajno, ostale pa do izpolnitve namena hrambe dokumenta.
In ko smo vso dokumentacijo že ustrezno uredili in arhivirali dobimo obvestilo o pričetku davčno inšpekcijskega nadzora. In kaj sedaj?
NOVO❗

Preberite več