Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

  • Novo
DD JULIJ 2024 NASLOVNICA SPLET

Delodajalec 7/2024

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. julij 2024

pdf Kazalo - julij 2024 / 45 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

30,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 12 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

30,00 €

DDV ni vključen!

Julija v Delodajalcu ne prezrite:

  • Pravica do odklopa – kakšne so obveznosti in roki za delodajalca?
  • Kaj prinaša novi paket davčnih sprememb?
  • Kako so ob zaostritvah lani poslovale gospodarske družbe v Sloveniji?

in še veliko več.

Prenovljen pravilnik o nadzoru odsotnosti

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 20. maj 2013

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Zlorabe odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe z dela so vse pogostejše, o čemer priča tudi statistika o dnevih odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, po kateri je Slovenija med prvimi v Evropi. Zlorabe odsotnosti z dela delodajalcu ne povzročijo le materialne škode, pač pa že sam sum na tovrstno zlorabo skrha zaupanje med delavcem in delodajalcem ter postopoma vpliva na odnose in delovne odnose v celotnem kolektivu. Zlorabe ne prizadenejo le delodajalca, temveč vse sodelavce, ki morajo namesto odsotnega delavca opravljati dodatno delo, bodisi v režimu začasne prerazporeditve delovnega časa, bodisi z opravljanjem nadurnega dela. Ker zlorabe odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe prizadenejo tako delodajalca kot delavce, je njihovo preprečevanje nujno potrebno za ohranitev trajnostno »kvalitetnega« delovnega okolja, kar terja sistematičen pristop.

Seveda je ob tem potrebno opozoriti tudi na drugi vidik odsotnosti zaradi bolezni: odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe je pravica delavca, veliko obseg odsotnosti zaposlenih v podjetju pa nujno ne kaže na povečan obseg zlorab, ampak navadno na neustrezen pristop k zagotavljanju varnega delovnega okolja za zaposlene v najširšem smislu kot to opredeljuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011). V takšnem primeru je vsekakor vsaj smiselno analizirati razloga za povečano odsotnost zaposlenih in problematiko ustrezno nasloviti v smislu odpravljanja vzrokov.

Prenovljen pravilnik o prepovedi spolnega

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 1. april 2013

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Pravilnik je prenovljen v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je pričel veljati 3.12.2011 in v skladu z novim ZDR-1, ki je pričel veljati 12.4.2013. Pravilnik je namenjen direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, računovodskim službam, malim delodajalcem in vsem, ki jih tematika zanima. Prepričani smo, da vam bodo pri vsakdanjem delu v veliko pomoč.

Nacrtovanje in upravljanje s spremembami

Načrtovanje in upravljanje s spremembami

Avtor: Anže Hiršl (ZDS), Adrienn Balint (MGYOSZ), Ondrej Gbelec (SP CR), Bohuslav Čižek (SPCR)

Datum izida: 28. december 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacijo smo pripravili v okviru projekta Network ProMCR, katerega namen je prispevati k razvijanju in izboljšanju znanja in sposobnosti vseh zainteresiranih strani pri predvidevanju, pripravi in zagotavljanju družbeno sprejemljivega odziva na prestrukturiranje. Publikacija vsebuje primere upravljanja s spremembami v podjetjih iz Slovenije, Madžarske in Češke, povzetek rezultatov raziskave o postopkih prestrukturiranja ter politikah izobraževanja in usposabljanja v podjetjih ter priporočila na tem področju.

Socialni partnerji srednje in vzhodne evrope za vkljucujoc trg dela

Socialni partnerji srednje in vzhodne Evrope za vključojoč trg dela

Avtor: Razni avtorji

Datum izida: 28. december 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,1 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Knjižica povzema problematiko vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi, invalidi, nizko kvalificirani, ženske) na trg dela in predstavlja primere dobrih praks na tem področju. Publikacija je bila pripravljena v okviru projekta »CEE-ILM«.

Izboljsevanje delovnega okolja z inovativnimi resitvami

Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami

Avtor: različni avtorji

Datum izida: 6. september 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,5 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacijo smo pripravili v okviru projekta INODEL, katerega namen je pripomoči k izboljševanju in reševanju problematike na naslednjih področjih: stres na delovnem mestu, izostajanje (absentizem) z delovnega mesta, fluktuacija, izgorevanje ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Publikacija povzema problematiko, priložnosti za spremembe in dobre prakse na navedenih področjih.

Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju

Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju - kako zaposlovati v času krize

Avtor: Anže Hiršl, Maja Knafelc, Nataša Peterca, Maja Ceglar Ključevšek, Antje Fiehn, projektni partnerji

Datum izida: 30. julij 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,4 MB

Preberite več

Brezplačna publikacija je bila pripravljena v okviru evropskega projekta RITS. Za slovenske delodajalce je v publikaciji predstavljeno urejanje delovnih razmerij z mobilnimi delavci in plačilo za delo, nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov. Obravnavane so tudi posebnosti, ki veljajo za delavce - voznike glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov, počitkov in nekaterih drugih delovnopravnih vprašanj.

Obvladajmo poklicni stres preden on obvlada nas

Obvladajmo poklicni stres, preden on obvlada nas

Avtor: Različni avtorji

Datum izida: 1. maj 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4 MB

Preberite več

ZDS je skupaj Univerzo v Mariboru (vodilni partner) in ZSSS sodelovalo v projektu »Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa, povezanega z delom, in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic«, katerega namen je ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja. Ob zaključni konferenci projekta smo izdali zbornik, v katerem so predstavljeni rezultati projekta ter drugi strokovni prispevki na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Nagrajevanje v podjetju nagradite uspesno

Nagrajevanje v podjetju - nagradite uspešno

Avtor: mag. Slavi Pirš, Maja Ceglar Ključevšek, Ralf Grimpe

Datum izida: 1. april 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,2 MB

Preberite več

V priročniku so objavljeni najpomembnejši rezultati projekta Nagrajevanje v podjetju, ki je potekal od 1.julija 2009 do 16. maja 2011. Prikazane so osnovne značilnosti plačnih modelov pri delodajalcih zasebnega sektorja, priporočeno pa je tudi kako oblikovati plačni model, ki zagotavlja večjo odvisnosti plač od doseženih rezultatov delavcev in rezultatov poslovanja delodajalca.

Fleksibilno zaposlovanje in razvoj socialnega dialoga v drzavah CEE

Fleksibilno zaposlovanje in razvoj socialnega dialoga v državah CEE - povečevanje dobrih praks pri delodajalcih

Avtor: Anže Hiršl, Maja Ceglar Ključevšek

Datum izida: 1. november 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 552 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Zaposlovanje in upravljanje človeških virov predstavljajo enega izmed vidnejših elementov Lizbonske strategije, ki naj bi Evropsko gospodarstvo naredila konkurenčnejše. Pri tem se ponujajo izzivi kot je prožnost zaposlovanja, ki temelji na razvejanosti zaposlitvenega statusa, delovnega časa, delovnih režimov ter oblik organizacije dela in sistemov plačila za delo. V zvezi s prožnostjo se pogosto zastavlja vprašanje kako se ta odraža v slovenskem pravnem sistemu. Po pregledu le tega je mogoče ugotoviti, da slovenska delovnopravna zakonodaja ne postavlja prožnosti na prvo mesto, prav tako pa varstvo zaposlitve zaposlenih ne predstavlja prioritete. Da bi lahko uporabili možnosti, ki jih daje veljavna slovanska zakonodaja, in delovni proces organizirali kar se da prožno, je potrebno dobro poznati zakonodajo in prepoznati okoliščine in terjajo uvedbo elementov prožnosti. Priročnik nudi izčrpen pregled zakonskih možnosti za prožno organiziranje delovnega procesa ter aplikacijo teh možnosti na konkretne primere. Izpostavljene so tudi pomanjkljivosti sistema organizacije dela, za primerjavo pa je podan tudi primer urejanja delovnega časa v Nemčiji.

Veljavnost kolektivnih pogodb zasebnega sektorja

Veljavnost kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja

Avtor: mag. Slavi Pirš, Nataša Peterca

Datum izida: 1. oktober 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Priročnik prikazuje veljavnost (krajevno, časovno, osebno, stvarno) vseh kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja in opisuje kako delodajalec lahko preveri ali uporablja ustrezno kolektivno pogodbo. To je izjemo pomembna tema kajti pravilno izbrana kolektivna pogodba dejavnosti je predpogoj, da se delavcem lahko zagotovijo ustrezne pravice iz delovnega razmerja in pričakujejo njihove ustrezne obveznosti.