Združenju delodajalcev Slovenije je avgusta 2013 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 pridobilo projekt z naslovom »Pogajalska šola - usposabljanje pogajalcev za kolektivna pogajanja, in sicer v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

V okviru projekta se bodo krepile kapacitete delodajalcev, da celostno usposobijo pogajalce, ki bodo pri sklepanju kolektivnih pogodb upoštevali pomen vseh kategorij kolektivne pogodbe ter sledili vzpostavljanju prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva. Partner projekta je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Kolektivno dogovarjanje je eden izmed stebrov kvalitetnega socialnega dialoga, saj predstavlja formalni in materialni okvir za načrtovanje stroškov dela. Hkrati je tudi orodje za prilagajanje normativnega okvira organizacije delovnega procesa, ki upošteva posebnosti in konkretne potrebe na ravni posamezne dejavnosti oziroma podjetja. Razvito kolektivno dogovarjanje socialnih partnerjev ima velik pomen za varstvo pravic delavcev ter s tem izboljšanje njihovega položaja na trgu dela, kar pozitivno vpliva na socialno vključenost in predstavlja temeljno zagotovilo socialnega miru.

 

CILJI PROJEKTA

V okviru projekta bomo razvili metodologijo usposabljanja pogajalcev s certifikatom (koncept pogajalske šole) in usposabljanje tudi pilotsko izvedli. S tem bodo doseženi konkretni cilji:

 • delodajalske pogajalce na panožni in podjetniški ravni seznaniti z ustrezno vsebino kolektivne pogodbe, da bo le-ta v skladu z zakonskimi predpisi (pravne podlage);
 • delodajalske pogajalce na panožni in podjetniški ravni seznaniti z ekonomskimi podlagami, ki so osnova za vrednotenje in končno določitev pravic oziroma obveznosti v kolektivnih pogodbah;
 • delodajalske pogajalce na panožni in podjetniški ravni seznaniti z elementi kvalitetnega delovnega okolja, njihove individualizirane prilagoditve v okviru kolektivne pogodbe in izgradnji kulture varnosti in zdravja;
 • delodajalske pogajalce na panožni in podjetniški ravni poučiti o tehnikah/spretnostih pogajanj, da bodo doseženi dogovori prispevali k nadaljnjemu razvoju in utrjevanju socialnega dialoga, ki je ključen za dosego dolgoročne blaginje in socialnega miru.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

V projektu bomo:

1. v okviru usposabljanj za pogajalce (pogajalske šole) v sodelovanju s projektnim partnerjem in mednarodnimi organizacijami pogajalcem na ravni panog in podjetij zagotovili sklop zaokroženih izobraževanj/usposabljanj, ki bodo obsegala 7 delavnic:

 • zgodovinski razvoj in pomen socialnega dialoga v Sloveniji in tujini (tudi predstavitev tuje prakse razvoja in pomena kolektivnega dogovarjanja na bipartitni ravni),
 • sistem avtonomnega pravnega reda/sistematika kolektivnih pogodb,
 • pravne podlage kolektivnega dogovarjanja,
 • ekonomske podlage kolektivnega dogovarjanja,
 • kvalitetno/urejeno delovno okolje kot postavka kolektivne pogodbe,
 • spretnosti in tehnike pogajanj,
 • vloga sindikatov pri kolektivnem urejanju delavskih pravic.

2. na podlagi usposabljanj (pogajalske šole) podelili certifikat za usposobljenega pogajalca na delodajalski strani, s katerim bodo pogajalci izkazovali svojo usposobljenost za pogajanja v bipartitnem socialnem dialogu.

3. ustanovili klub certificiranih/usposobljenih pogajalcev, za delovanje katerega bo pristojen njegov skrbnik. Vanj bodo ob aktualnih/odprtih vprašanjih v zvezi s kolektivnim dogovarjanjem pogajalci vabljeni na razprave, izmenjave stališč in izkušenj z namenom priprave priporočil za sklenitev kvalitetne kolektivne pogodbe dejavnosti.

4. izvajali evalvacijo pogajalske šole.

5. organizirali dva študijska obiska, in sicer na sedežu BUSINESSEUROPE v Bruslju in ILO v Budimpešti.

6. izdali priročnik o podlagah, osnovah in tehnikah ter področjih pogajanj za kolektivne pogodbe. V priročniku bodo dane usmeritve pogajalcem, kako se uspešno pogajati, da bo sklenjena oziroma prenovljena kolektivna pogodba dejavnosti kvalitetna, delovno okolje urejeno in pravice delavcev zagotovljene.

7. organizirali mednarodni zaključni dogodek, ki bo priložnost za predstavitev rezultatov projekta, izmenjavo mednarodnih dobrih praks in izkušenj ter priporočil na področju kolektivnega dogovarjanja.

8. z namenom vseživljenjskega učenja usposabljali in izobraževali zaposlene ZDS za pridobivanje novih in poglobljenih znanj o vsebinah, potrebnih pri njihovem delu.

9. informirali in obveščali javnost ves čas trajanja projekta.

 

Projekt delno financira Evropska unija, in siceriz Evropskega socialnega Sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeškihvirov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete:“Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

 

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice