Novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za zadržanosti od vključno 1.1.2024 dalje

29.1.2024 je ZZZS objavil nova dopolnjena pojasnila, ki jih najdete na naši spletni strani.


 

Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) so se spremenile določbe 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)  ter tretjega in četrtega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), v katerih je določeno, kdaj gre nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom se izplačuje nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zopet od 31. dne zadržanosti z dela,  spremembe pri obračunavanju nadomestil pa veljajo za vse zadržanosti od vključno 1.1.2024, ne glede na to, kdaj se je začasna zadržanost z dela pričela.

ZZZS je pripravil nekaj pomembnih informacij za delodajalce glede spremenjenega obračuna nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Obvestilo ZZZS skupaj  s preglednico primerov obračuna nadomestil (v prilogi levo) objavljamo objavljamo v nadaljevanju.


Obvestilo ZZZS, 12.1.2024:

1. ZIUZDS
Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), Uradni list RS - 136/2023, Uredbeni del (uradni-list.si), ki je začel veljati 1.1.2024, med drugim spreminja in nadomešča tudi trenutne določbe na področju obračuna nadomestil plač v ZDR in ZZVZZ. Novosti pri obračunu nadomestil veljajo za vse zadržanosti od vključno 1.1.2024, torej pri obračunu nadomestil za januar 2024, ne glede na to, kdaj se je začasna zadržanosti pričela.
 
1.1 Prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne - tudi za razloge 01, 02. 05   (3. odstavek 137. člena ZDR)
Glede prehoda v breme ZZZS za razloge 01-bolezen, 02-poškodba izven dela in 05-poškodba izven dela po tretji osebi, velja naslednje;

  • za zadržanosti do vključno 28.02.2022 je bil prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne,
  • za zadržanosti od vključno 1.3.2022 do vključno 31.12.2023 je bil prehod v breme ZZZS od 21. delovnega dne,
  • za zadržanosti od vključno 1.1.2024 (ne glede na to, kdaj je bil prvi dan neprekinjene zadržanosti) je prehod v breme ZZZS spet od 31. delovnega dne.

V spodaj pripeti preglednici so posamezni primeri prehoda v breme ZZZS na podlagi ZIUZDS.
Za razloga zadržanosti 03-poklicna bolezen in 04-poškodba pri delu ni sprememb, saj je bil že do vključno 31.12.2023 prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne.
Prehodi v breme ZZZS po razlogih so prikazani v zbirni preglednici, ki je objavljena na spodnji povezavi na spletni strani ZZZS in ki bo tudi nova priloga Pravilnika: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_pogoji/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMHA30C7IdFQE-MsQG/

1.2 Socialna kapica - za vse razloge zadržanosti
Doslej je bilo nadomestilo navzgor omejeno le s t.i. zgornjim limitom, to je s plačo, ki bi jo delavec dobil, če bi delal (pri samostojnih zavezancih z osnovo, po kateri so zavarovani v mesecu pred nastopom zadržanosti).
Na eObračunu se prikaže zgornji limit preračunan na uro na 4 decimalke in ne more biti nižji od vsakokrat veljavne minimalne plače.
ZIUZDS uvaja t.i. socialno kapico, ki je dodatni zgornji limit pri obračunu nadomestil plač. Socialna kapica je 2,5-kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji po podatkih SURS. Vrednost parametra se spremeni s 1.marcem, glede na rast povprečne plače preteklega leta.
Za januar in februar 2024 je socialna kapica izračunana na podlagi 2,5-kratnika povprečne plače za leto 2022 in znaša 5.059,80 EUR. Nova socialna kapica se izračuna za marec 2024, na podlagi 2-5-kratnika povprečne plače za leto 2023 (ko bo le-ta objavljena).

1.3 Recidiv - razlogi 01, 02. 05     (4. odstavek 137. člena ZDR)
V primeru, ko gre za t.i. recidiv, torej ko gre za novo zadržanost zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela po preknitvi krajši od 10 delovnih dni, od 1.1.2024 velja, da mora biti prejšnja zadržanost (pred prekinitvijo) krajša od 30 delovnih dni. 
Na eBOL je recidiv viden tako, da je izpolnjena rubrika ''prejšnja zadržanost od-do''.
Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05) v breme delodajalca v mesecu decembru 2023 ali prej (da se je torej zaključila do konca decembra 2023), mora biti le-ta do 20 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa sledi nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).
Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v januarju 2024 ali pozneje (tudi če se je zadržanost začela v decembru 2023, a se je nadaljevala v januar 2024), mora biti le-ta do 30 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).

1.4 Seštevanje dni v breme delodajalca - 80 dni - razlogi 01, 02, 05   (3. odstavek 137. člena ZDR)
Kljub temu, da je prehod v breme ZZZS spet od 31. delovnega dne zadržanosti, ostaja v veljavi določba, da izplača delodajalec v koledarskem letu v svoje breme za razloge 01-bolezen, 02-poškodba izven dela in 05-poškodba izven dela nadomestilo plače le 80 delovnih dni.
Prehod v breme ZZZS ostaja 81. delovni dan, prav tako obveznost delodajalca, da k refundacijskemu zahtevku priloži dokazila o izplačilih za teh 80 delovnih dni in da mora od 81. delovnega dne odločati imenovani zdravnik ZZZS.

2. KOLIČNIKI 2024
Rast cen življenjskih potrebščin v letu 2023 je bila 4,2-odstotna, zato od vključno obračuna za marec 2024 količnik za povečanje osnove za nadomestilo v breme OZZ znaša 1,0420 (ko je osnova iz predpreteklega leta).
Z novim količnikom se povečajo (pomnožijo) količniki za leto 2023. Preglednice količnikov najdete na spletni strani ZZZS na povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/

3. SPODNJI LIMIT ZA 2024
Spodnji limit za obračun nadomestila v breme OZZ za leto 2024 je 60% minimalne plače. Takoj, ko bo znana nova minimalna plača za 2024, morate v parametrih za obračun plač spremeniti dosedanji spodnji limit na novo vrednost.

4. ePODK
Kot ste bili že obveščeni, se v primeru darovanja krvi od 1.1.2024 dalje izda elektronsko potrdilo o darovanju krvi, ePODK, ki se uporabi tudi pri obračunu nadomestil plač. Za januar 2024 in nadaljnje mesece se torej potrdila o darovanju krvi več ne prilagajo k eObračunu znotraj eZahtevka za refundacijo (za delavce) oziroma  k vlogi za direktno izplačilo nadomestil in k OPSV obrazcu na eDavkih (za samostojne zavezance).

5. OBVEZNI ZDRAVSTVENI PRISPEVEK (OZP)
Uvedba OZP ne vpliva na obračun in pripravo zahtevka za refundacijo nadomestil plač, saj OZP predstavlja enega od prispevkov zavarovanca (delojemalca), ki se odšteva od bruto I.
Več o tem na spletni strani FURS - v povezavi: Prispevki za socialno varnost | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si) pod Podrobnejši opisi, Plačevanje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja (točka 5.5.)

6. NOVE VLOGE ZA DIREKTNO IZPLAČILO NADOMESTILA SAMOSTOJNIM ZAVEZANCEM
Zaradi uvedbe OZP in ePODK se za januar 2024 spreminja tudi vloga za direktno izplačilo nadomestila za samostojne zavezance.
Novo vlogo za direktno izplačilo nadomestila od vključno januarja 2024 naprej in vse informacije najdete v povezavi:
https://zavezanec.zzzs.si/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-pravice-do-nadomestila-samostojnih-zavezancev/

7. NOVI PRIPOMOČKI ZA OBRAČUN NADOMESTILA
Ko bo znan novi spodnji limit, bodo obljavljeni tudi novi pripomočki za obračun in pripravo zahtevka refundacije, ki jih potrebujete za primere, ko se vlagajo še papirni zahtevki (npr. po izbrisu podjetja iz poslovnega registra). Uprabljajo pa jih tudi programske hiše za kontrolo programov za obračun plač in nadomestil. Novi pripomočki bodo objavljeni v povezavi: https://zavezanec.zzzs.si/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-refundacije-nadomestila-s-strani-delodajalcev/

8. PRAVILNIK
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plač iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca še nima vključenih navedenih novosti. Spremembe Pravilnika so v pripravi.

 


Ob obvestilu ZZZS s strani ZDS opozarjamo, da smo na ZZZS naslovili pripombo na razlago pod zaporedno št. 3 v dokumentu, da se najvišji znesek nadomestila (2,5 kratnik) določi na podlagi podatka o zadnji znani povprečni letni plači, preračunani na mesec. V obvestilu ZZZS navaja, da se ta znesek trenutno določi še na podlagi povprečne mesečne plače za obdobje januar-december 2022, ki znaša 5.059,80 EUR.

Na ZDS menimo, da taka razlaga ni skladna z določbo tretjega odstavka 34. člena ZIUZDS, ki najvišji znesek nadomestila veže na 2,5 kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v RS, kot jo ugotovi Statistični RS, kar lahko pomeni le zadnjo znano povprečno mesečno plačo. V kolikor bi se najvišji znesek nadomestila vezal na 2,5 kratnik zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec, bi moralo tako tudi pisati v zakonu.

Pripombo bomo naslovili tudi na pripravljavca zakona Ministrstvo za zdravje.

Sorodne novice

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice