Dopolnjene in spremenjene informacije za področje obračuna nadomestil plač v breme ZZZS

ZZZS je 29.1.2024 posredoval dopolnjene in spremenjene informacije za področje obračuna nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih posredovali 12.1.2024 in 16.1.2024:

  • dodana je nova verzija preglednice za točko 1.1., ki je dopolnjena z dodatnimi primeri,
  • v točki 1.2 je naveden pravilni izraz za dodatni zgornji limit, in sicer se parameter imenuje najvišje nadomestilo (trenutno je določena vrednost le za januar 2024, za februar 2024 se bo določila nova vrednost ob koncu februarja 2024, ko bo znana mesečna povprečna plača za leto 2023)

Pojasnila navajamo v celoti:

1. ZIUZDS
Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), Uradni list RS - 136/2023, Uredbeni del (uradni-list.si), ki je začel veljati 1.1.2024, med drugim spreminja in nadomešča tudi trenutne določbe na področju obračuna nadomestil plač v ZDR in ZZVZZ. Novosti pri obračunu nadomestil veljajo za vse zadržanosti od vključno 1.1.2024, torej pri obračunu nadomestil za januar 2024, ne glede na to, kdaj se je začasna zadržanosti pričela.

1.1 Prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne - tudi za razloge 01, 02. 05   (3. odstavek 137. člena ZDR)
Glede prehoda v breme ZZZS za razloge 01-bolezen, 02-poškodba izven dela in 05-poškodba izven dela po tretji osebi, velja naslednje:

  • za zadržanosti do vključno 28.02.2022 je bil prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne,
  • za zadržanosti od vključno 1.3.2022 do vključno 31.12.2023 je bil prehod v breme ZZZS od 21. delovnega dne,
  • za zadržanosti od vključno 1.1.2024 (ne glede na to, kdaj je bil prvi dan neprekinjene zadržanosti) je prehod v breme ZZZS spet od 31. delovnega dne.

Za razloga zadržanosti 03-poklicna bolezen in 04-poškodba pri delu ni sprememb, saj je bil že do vključno 31.12.2023 prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne.

Prehodi v breme ZZZS po razlogih so prikazani v zbirni preglednici, ki je obljavljena na spodnji povezavi na spletni strani ZZZS in ki bo tudi priloga novega Pravilnika: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_pogoji/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMHA30C7IdFQE-MsQG/

V spodaj pripeti novi preglednici so dodani še dodatni primeri prehoda v breme ZZZS na podlagi ZIUZDS. Vsi primeri so pripravljeni ob upoštevanju dejstva, da morajo biti za vse zavarovane osebe enaka pravila obračuna nadomestila za vse zadržanosti za 01 2024 in naprej, ne glede na to, kdaj se je začasna zadržanost od dela pričela. Za 12 2023 in prejšnje mesece veljajo stara pravila izračuna 1. dne v breme ZZZS in 91. dni.  

Za 01 2024 in naprej torej velja:

  • prehod v breme ZZZS je od  vključno 31. delovnega dne,
  • 1. dan v breme ZZZS na obračunu nadomestila je 31. delovni dan glede na prvi dan neprekinjene zadržanosti od dela, pa čeprav se je le-ta pričela v letu 2023 ali prej,
  • 91. koledarski dan v breme ZZZS na obračunu nadomestila, od katerega velja višji % osnove z oznako ZUJF ''B'', se izračuna glede na 1. dan v breme ZZZS, ki predstavlja 31. delovni dan.

1.2 Najvišje nadomestilo - za vse razloge zadržanosti
Doslej je bilo nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za delavce navzgor omejeno le s t.i. zgornjim limitom, to je s plačo, ki bi jo delavec dobil, če bi delal. Podatek o urni osnovi za delo na eObračunu sporoči delodajalec.
ZIUZDS uvaja najvišje nadomestilo, torej dodatni zgornji limit pri obračunu nadomestil plač. Najvišje nadomestilo je dvainpolkratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji po podatkih SURS. Podatki o višini najvišjega nadomestila za določeno obdobje so objavljeni na povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/

1.3 Recidiv - razlogi 01, 02. 05     (4. odstavek 137. člena ZDR)
V primeru, ko gre za t.i. recidiv, torej ko gre za novo zadržanost zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela po preknitvi krajši od 10 delovnih dni, od 1.1.2024 velja, da mora biti prejšnja zadržanost (pred prekinitvijo) krajša od 30 delovnih dni. 
Na eBOL je recidiv viden tako, da je izpolnjena rubrika ''prejšnja zadržanost od-do''.
Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05) v breme delodajalca v mesecu decembru 2023 ali prej (da se je torej zaključila do konca decembra 2023), mora biti le-ta do 20 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa sledi nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).
Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v januarju 2024 ali pozneje (tudi če se je zadržanost začela v decembru 2023, a se je nadaljevala v januar 2024), mora biti le-ta do 30 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).

1.4 Seštevanje dni v breme delodajalca - 80 dni - razlogi 01, 02, 05   (3. odstavek 137. člena ZDR)
Dosedanja ureditev iz 3. odstavka 137. člena ZDR ostaja nespremenjena v delu, ki se nanaša na skupni seštevek delovnih dni, za katere delodajalec izplača nadomestilo plače v svoje breme. Pri tem se seštevajo posamezne odsotnosti z dela  do 30 delovnih dni (in ne do 20 delovnih dni, kot je bilo doslej). Delodajalec torej v koledarskem letu 2024 izplača v svoje breme za razloge 01-bolezen, 02-poškodba izven dela in 05-poškodba izven dela nadomestilo plače za posamezne odsotnosti z dela do 30 dni, vendar največ za 80 delovnih dni. Za zadržanosti od vključno 81. delovnega dne vloži delodajalec eZahtevek za refundacijo, ki mu priloži skenirana dokazila o izplačilih nadomestil za prvih 80 delovnih dni. ZZZS prizna refundacijo nadomestila ob pogoju, da je o zadržanosti od dela od tega dne odločil imenovani zdravnik ZZZS. 

2. KOLIČNIKI 2024
Rast cen življenjskih potrebščin v letu 2023 je bila 4,2-odstotna, zato od vključno obračuna za marec 2024 količnik za povečanje osnove za nadomestilo v breme OZZ znaša 1,0420 (ko je osnova iz predpreteklega leta).
Z novim količnikom se povečajo (pomnožijo) količniki za leto 2023. Preglednice količnikov najdete na spletni strani ZZZS na povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/

3. SPODNJI LIMIT ZA 2024
Spodnji limit za obračun nadomestila v breme OZZ znaša 60% minimalne plače.
Ker je bila v Uradnem listu RS št. 6/2024 objavljena nova minimalna plača za leto 2024, je za zadržanosti v breme ZZZS od vključno 1.1.2024 do vključno 31.12.2024 določen nov parameter za spodnji limit.
Preglednica, iz katere je razvidna višina spodnjega limita za posamezno obdobje, je objavljena na povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/

4. ePODK
V primeru darovanja krvi se od 1.1.2024 dalje izda elektronsko potrdilo o darovanju krvi, ePODK, ki se uporabi tudi pri obračunu nadomestil plač. Za januar 2024 in nadaljnje mesece se torej potrdila o darovanju krvi več ne prilagajo k eObračunu znotraj eZahtevka za refundacijo (za delavce) oziroma  k vlogi za direktno izplačilo nadomestil in k OPSV obrazcu na eDavkih (za samostojne zavezance).

5. OBVEZNI ZDRAVSTVENI PRISPEVEK (OZP)
Uvedba OZP ne vpliva na obračun in pripravo zahtevka za refundacijo nadomestil plač, saj OZP predstavlja enega od prispevkov zavarovanca (delojemalca), ki se odšteva od bruto I.
Več o tem na spletni strani FURS - v povezavi: Prispevki za socialno varnost | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si) pod Podrobnejši opisi, Plačevanje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja (točka 5.5.)

6. NOVE VLOGE ZA DIREKTNO IZPLAČILO NADOMESTILA SAMOSTOJNIM ZAVEZANCEM
Zaradi uvedbe OZP in ePODK se za januar 2024 spreminja tudi vloga za direktno izplačilo nadomestila za samostojne zavezance.
Novo vlogo za direktno izplačilo nadomestila od vključno januarja 2024 naprej in vse informacije najdete v povezavi:
https://zavezanec.zzzs.si/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-pravice-do-nadomestila-samostojnih-zavezancev/

7. NOVI PRIPOMOČKI ZA OBRAČUN NADOMESTILA
Prilagojeni pripomočki za obračun in pripravo zahtevka refundacije, ki jih potrebujete za primere, ko se vlagajo papirni zahtevki (npr. po izbrisu podjetja iz poslovnega registra) ali za ročni preračun nadomestila v breme ZZZS, bodo objavljeni v povezavi: https://zavezanec.zzzs.si/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-refundacije-nadomestila-s-strani-delodajalcev/

8. PRAVILNIK
Trenutno veljavni Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plač iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca še nima vključenih navedenih novosti. Spremembe Pravilnika so v pripravi.

 


Ob obvestilu ZZZS s strani ZDS opozarjamo, da smo na ZZZS naslovili pripombo na razlago pod zaporedno št. 1.2 v zgornjem besedilu, da se najvišji znesek nadomestila (2,5 kratnik) določi na podlagi podatka o zadnji znani povprečni letni plači, preračunani na mesec. V obvestilu ZZZS navaja, da se ta znesek trenutno določi še na podlagi povprečne mesečne plače za obdobje januar-december 2022, ki znaša 5.059,80 EUR.

Na ZDS menimo, da taka razlaga ni skladna z določbo tretjega odstavka 34. člena ZIUZDS, ki najvišji znesek nadomestila veže na 2,5 kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v RS, kot jo ugotovi Statistični RS, kar lahko pomeni le zadnjo znano povprečno mesečno plačo. V kolikor bi se najvišji znesek nadomestila vezal na 2,5 kratnik zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec, bi moralo tako tudi pisati v zakonu.

Pripombo smo naslovili tudi na pripravljavca zakona Ministrstvo za zdravje.

Sorodne novice

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice