Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

V Uradnem listu št. 57/2021 je bil dne 12.04.2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C).

Temeljni razlog za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je prenos Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016, s katero se prenašajo pravila o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair v nacionalno tujsko zakonodajo skladno z načelom »vse na enem mestu«.

S prenosom Direktive (EU) 2016/801 se z novelo Zakona o tujcih na novo ureja izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva ter izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija. Na podlagi zavez iz Direktive (EU) 2016/801 se v zakonu urejajo tudi nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje, in sicer se na novo določa izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in študenta, ki je v Republiki Sloveniji zaključil študij na visokošolskem zavodu, ter izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela. V nacionalni pravni red se uvajata tudi nova vrsta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer izdaja enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva.

Druge spremembe in dopolnitve ZSDT so redakcijske ali pa se z njimi odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri zaposlovanju tujcev na slovenskem trgu dela oziroma pri izvajanju ZZSDT. Spremembe in dopolnitve redakcijske narave ne posegajo v vsebino zakona, temveč se z njimi odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri zaposlovanju tujcev na slovenskem trgu dela in pri izvajanju ZZSDT.

Ključne spremembe so dodatni pogoj za zaposlitev  brezposelnega tujca, soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje ali soglasje za opravljanje pripravništva, olajšanje podaljšanja zaposlitve tujca pri istem delodajalcu, nov razlog za umik soglasja ter novi razlogi za izrek prepovedi zaposlovanja tujcev.

Zakon v prehodnih in končnih določbah določa, da se postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona in v katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18), razen če so določbe tega zakona za stranko ugodnejše.

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan po uveljavitvi tega zakona, razen spremenjenega petega odstavka 17. člena zakona in novega tretjega odstavka 38. člena zakona, ki se začneta uporabljati eno leto po uveljaviti tega zakona. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18).

Povezava na besedilo zakona je dostopna tudi na spletni strani ZDS.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice