Predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti uvaja nove obveznosti delodajalcev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki na več področjih uvaja nove obveznosti delodajalcev. V okviru ESS 15.7.2022 je bilo dogovorjeno, da socialni partnerji svoje pripombe podajo do konca avgusta, minister za delo pa bo dodatno še sklical delovno skupino, ki z delom še ni končala.

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti je bil sprejet in uveljavljen v letu 2006 in od takrat še ni bil noveliran. Ministrstvo za delo predlagane spremembe (predlog na povezavi: Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)) utemeljuje z ugotovitvami Inšpektorata za delo, kjer so bile pri izvajanju zakona in inšpekcijskega nadzora v praksi zaznane težave, in želi s predlagano spremembo omogočiti učinkovitejši nadzor nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke in posledično delodajalcem nalaga nove obveznosti.

Združenje delodajalcev Slovenije je sodelovalo v tripartitni delovni skupini, ki je predlog zakona obravnavala do pomladi 2021, ko so sindikati izstopili iz Ekonomsko socialnega sveta in je skupina posledično prenehala delovati, njeno delo pa ni bilo zaključeno. Na seji Ekonomsko socialnega sveta 15.8.2022 je bilo dogovorjeno, da imamo socialni partnerji (delodajalci in sindikati) do konca avgusta čas, da na MDDSZ (ministrstvo za delo) naslovimo preostale pripombe na predlog zakona. Minister za delo bo nato sklical ponovno delovno skupino, ki z delom še ni zaključila.

Člane Združenja delodajalcev Slovenije tako prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na delodajalci@zds.si, najkasneje do 11.8.2022.

V pomoč podajamo kratek pregled predlaganih sprememb in dopolnitev veljavne ureditve: 

  • opredelitev pojma delavca

Predlaga se dopolnitev definicije delavca in sicer tako, da se kot delavec v smislu tega zakona šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.

  • razjasnitev dileme glede roka za prijavo delavca v socialno zavarovanje

Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugem odstavku 45. člena določa, da mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela, zato v praksi nastaja dilema, saj 15. člen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti za posredovanje podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije določa rok 8 dni. Z namenom razjasnitve te dileme se rok določen v navedenem  15. členu črta. 

  • podatki, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa

V okviru trenutno veljavne zakonodaje se v zvezi z vodenjem evidence delovnega časa zahteva le podatek o številu opravljenih ur. Z namenom zagotovitve učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora se zato predlaga, da se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisuje tudi podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje (teden, mesec, leto oz. posamezno referenčno obdobje).  

  • način vodenja evidence o izrabi delovnega časa, da bo zagotovljena verodostojnost te evidence

Način vodenja evidenc je trenutno prepuščen delodajalcem, s predlagano spremembo pa se uvaja obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa v elektronski obliki, s tem, da se ta obveznost začne uporabljati po vzpostavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje (najkasneje dvanajst mesecev po vzpostavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje). Predlog določa tudi, da se morajo beležiti vsi posegi v evidenco na način, da naknadna sprememba podatka vsebuje tudi razlog spremembe in čas vpisa spremembe. Hkrati se predlaga obveznost delodajalca, da delavcu zagotavljanja vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa in obveznost seznanitve delavca s podatki iz evidence.

  • obveznost hrambe evidence o izrabi delovnega časa

Določeni  delodajalci hranijo evidence oz. dokumentacijo, na podlagi katere se evidence vodijo, v računovodskem servisu, zato se predlaga obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa ter da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco.

  • določitev glob, določitev sankcije za odgovorno osebo v primeru kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc ter pooblastilo za izrekanje glob v razponu

Predlaga se določitev glob v evrih (saj so sedaj le-te v tolarjih) in sprememba višine zneskov, s katerim so določene globe ter pooblastilo inšpektorja za delo za izrekanje glob v razponu. Veljavna ureditev ne določa sankcije za odgovorno osebo, zato predlog predvideva tudi sankcijo za odgovorno osebo za primer kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc, ki jih vodijo delodajalci.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice