Nova Uredba o odpadkih

Vlada RS je konec maja izdala novo Uredbo o odpadkih, ki je stopila v veljavo 14. junija 2022. Med glavnimi  razlogi za spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih so bila opozorila Evropska komisija opozorila v povezavi z nekaterimi pomanjkljivostmi prenosa Direktive 2008/98/ES v nacionalni pravni red Republike Slovenije.

V novi uredbi se obenem na novo postavljajo temeljna pravila glede ravnanja z odpadki, ki izhajajo že iz prav tako novega Zakona o varstvu okolja, ZVO-2. Spremembe iz Direktive o spremembi direktive o odpadkih, ki jih prenaša uredba, temeljijo predvsem na poudarkih strategij in ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov. To izhaja iz načela, da je potrebno prekiniti povezanost gospodarske rasti in vplivov na okolje.

Poleg področja proizvodnje proizvodov sta posebej izpostavljena tudi preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadne hrane in smetenja, kar je v zadnjih letih pereč problem. Velik poudarek je tudi na pripravi odpadkov za ponovno uporabo z vzpostavitvijo in podpore mrežam za ponovno uporabo in popravilo, ter recikliranju odpadkov. V povezavi s temi cilji je v direktivi prišlo tudi dopolnitve opisa postopkov recikliranja odpadkov v opombah k posameznim kodam predelave odpadkov, kjer je dodana tudi priprava odpadkov za ponovno uporabo, kar se prenaša s sprejeto uredbo.

Poglavitne spremembe, ki se nanašajo na povzročitelje odpadkov navajamo v nadaljevanju:

1. S 1.1.2025 se prične ločeno zbirati odpadni tekstil

2. Spremembe v vsebini načrtov gospodarjenja z odpadki, ki jih je pri zavezancih potrebno prilagoditi v enem letu po sprejemu uredbe (op – načrt mora imeti povzročitelj odpadkov, pri katerem zaradi opravljanja dejavnosti nastane  skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov)

3. Spremembe pri vodenju evidenc o nastalih odpadkov, v evidenco se podatke vnaša najmanj enkrat mesečno, kar prej ni bilo prepisano.

Evidence morajo imeti vzpostavljene vsi povzročitelji odpadkov, kjer zaradi opravljanja dejavnosti nastane 10 ton odpadkov ali več ali nastanejo nevarni odpadki ali v posameznem koledarskem letu zaposluje deset oseb ali več ne glede na vrsto zaposlitve. V te količine odpadkov se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki jih izvirni povzročitelj odpadkov obvezno prepušča zbiralcu v skladu s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posamezno vrsto odpadkov. To npr. velja za mešane komunalne odpadke in druge, ki jih prepuščate.

4. Poročanje do 31.marca o odpadkih  - poročanje bo v letu 2023 potekalo preko informacijskega sistema. Dodatne informacije v zvezi s poročanjem še pričakujemo s strani resornega ministrstva.

Kot pretekla leta se tudi po novi uredbi poroča o odpadkih, če je nastalo 10 ton odpadkov ali več ali 5 kg nevarnih odpadkov ali več.

Poročilo o nastalih odpadkih mora, ne glede na količino nastalih odpadkov, predložiti tudi tisti izvirni povzročitelj odpadkov, ki je v preteklem koledarskem letu zaposloval deset oseb ali več, ne glede na vrsto zaposlitve, in je vsaj eno pošiljko nastalih odpadkov oddal z evidenčnim listom. v primeru, da zaposlujete 10 ali več oseb in vse odpadke prepuščate, poročila ne bo potrebno oddati.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice