Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

V Uradnem listu RS št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023 je objavljen Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije. 

S tem dodatkom se spreminjajo zneski najnižjih osnovnih plač, določa se regres za letni dopust za leto 2023, povračilo stroškov za prehrano in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, in sicer: 

Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Dodatka št. 5 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 26/22, z dne 25. 2. 2022) in 3. točko Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinske materiale in livarne Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14, z dne 30. 10. 2014), tako da glasi:
»1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 6. 2023 dalje znašajo:

Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
602,04
3,46
II.
666,42
3,83
III.
732,54
4,21
IV.
836,94
4,81
V.
913,50
5,25
VI.
1.066,62
6,13
VII.
1.247,58
7,17
VIII.
1.426,80
8,20
IX.
1.682,58
9,67

2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust po Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn za leto 2023 znaša 1.300,00 EUR.

3. Povračilo stroškov za prehrano med delom za leto 2023 znaša 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten 4 ure ali več. Če delodajalec ne zagotovi dodatnega toplega obroka, ko delavec dela 10 ur ali več, delavcu pripada za vsako dopolnjeno uro po 8 urah prisotnosti na delu 0,99 EUR.

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se izplačuje v okviru pogojev iz 56. člena te kolektivne pogodbe in znašajo najmanj 80 % cene najcenejšega javnega prevoza.

V primerih, ko je delavec upravičen do povračila stroškov prihoda na delo in iz dela v obliki kilometrine, se ta v letu 2023 obračuna in izplača v višini 0,21 EUR na km.

Pogajalski skupini se najkasneje v decembru 2023 sestaneta z namenom ureditve višine povračil stroškov za prevoz na delo in prehrano za leto 2024.

Povračilo stroškov za službena potovanja v Sloveniji in terenski dodatek se izplačajo v okviru pogojev iz uredbe in v višini zgornjega zneska uredbe

Prav tako se spreminja normativni del te kolektivne pogodbe, in sicer: 

(1) Spremeni se zadnji stavek prvega odstavka 55. člana Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi: »Če delodajalec ne zagotovi dodatnega toplega obroka, ko delavec dela 10 ur ali več, delavcu pripada za vsako dopolnjeno uro po 8 urah prisotnosti na delu znesek določen v tarifni prilogi.«

(2) Spremeni se drugi odstavek 56. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi: »Delavcu pripada povračilo stroškov najcenejšega javnega prevoza v višini kot jo določa tarifna priloga. Če je za delodajalca ugodneje in delavec ne predloži dokazila o nakupu vozovnice, pripada delavcu povračilo stroškov kilometrine za vsak polni kilometer v višini določeni v tarifni prilogi.«

(3) Spremeni se tretji odstavek 56. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi: »Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, delavcem pripada kilometrina za vsak poln kilometer po najkrajši cestni povezavi v višini določeni v tarifni prilogi.«

Ta dodatek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2023 dalje.


Vse objave omenjene kolektivne pogodbe z razlagami, aneksi in tarifnimi prilogami so zbrane v Bazi znanja na spletni strani ZDS.


 

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice