Šola za upnike: IZVRŠILNI POSTOPEK

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

130,00 €

Nečlani ZDS

180,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.
Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca. Prijavite se do 30.4.2019 in izkoristite 10 % popust zgodnjih prijav. Popusti se seštevajo.
Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Prijava na dogodek

PRIJAVA NI MOŽNA!

Dodatne informacije:

Frida Bertoncel,

Tel.št. : 01/563 48 87

E-naslov:  frida.bertoncel@zds.si

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

NAMEN:

Upniki, ki v sodnem postopku uveljavljajo terjatve, se največkrat srečajo z več postopki. Ko recimo vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se ob vloženem ugovoru dolžnika znajdejo v pravdnem postopku oziroma postopku v gospodarskem sporu (ko gre za gospodarsko pogodbo), pogosto pa jih lahko preseneti začeti stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave zoper dolžnika.

Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (Noveli ZIZ-J in ZIZ-K) so prinesle precej sprememb pri izvršbi na plačo in druge stalne prejemke, zadnje spremembe in dopolnitve iz Novele ZIZ-L pa spremembe in dopolnitve na področju neposredne uporabe uredb EU, novo poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, spremembe glede predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – izvršilnega naslova (pričetek uporabe 25. marca 2019), izboljšanje instituta seznama dolžnikovega premoženja, varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine.

Pretekle spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Noveli ZFPPIPP-E in ZFPPIPP-F) so poleg številnih sprememb in dopolnitev prinesle še nove postopke: postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja ter poseben postopek prisilne poravnave nad veliko, srednjo in majhno družbo. Zadnje spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-G se nanašajo predvsem na postopek osebnega stečaja, vse v povezavi z zaznanimi zlorabami postopka odpusta obveznosti.

V mnogih primerih lahko upniki uporabijo možnost zavarovanja terjatev s predhodnimi in začasnimi odredbami v skladu z ureditvijo v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Ureditve evropskega izvršilnega naslova (EIN), evropskega plačilnega naloga (EPN) in evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), pa upnikom omogočajo izterjavo, uveljavljanje in zavarovanje terjatev zoper dolžnike v državah članicah EU

Z Zakonom o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) je bila ukinjena odgovornost (aktivnih) družbenikov v primeru izbrisa družbe iz registra brez likvidacije. Upnikom tako preostane le možnosti, da uveljavljajo svoje terjatve na podlagi uporabe inštituta »spregleda pravne osebnosti po ZGD-1«. Upniki imajo še možnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v skladu z ureditvijo Obligacijskega zakonika (OZ).

Če se tudi vam kot upniku postavljajo vprašanja:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in kdaj lahko uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kakšne prednosti ima ta postopek?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Kdaj in kako lahko uporabim institut seznama dolžnikovega premoženja?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Kaj moram storiti po odstopu zadeve pravdnemu sodišču in kako dosežem pospešitev postopka ter čimprejšnji razpis glavne obravnave?
 • Ali lahko v tej fazi postopka zavarujem svojo terjatev in kako to storim?
 • Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek (poenostavljene) prisilne poravnave?
 • Kakšne so posebnosti postopka poenostavljene prisilne poravnave in kakšne posledice ima za upnika in njegovo terjatev?
 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja nad podjetnikom, potrošnikom?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj stranke?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako pa naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel stečajni postopek nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.
 • Kako lahko upnik v postopku osebnega stečaja doseže, da dolžniku njegove obveznosti ne bodo odpuščene?
 • Kako zavarujem svojo terjatev, če dolžnik odtujuje in obremenjuje svoje premoženje?
 • Ali lahko predlagam zavarovanje svoje terjatve v primeru nepravnomočne sodbe?
 • Kako lahko izterjam ali pa zavarujem svojo terjatev, če ima dolžnik odprt račun v tujini?
 • Dolžnik je bil izbrisan iz sodnega registra, kaj lahko še storim?
 • Dolžnik je odtujil svoje premoženje. Kakšen postopek je mogoč v tem primeru?

… vam priporočamo, da se prijavite v Šolo za upnike, in dobili boste odgovore na navedena vprašanja, poleg tega pa vam bomo predstavili še primere iz sodne prakse.

 NE SPREGLEJTE!

 • Z gradivom boste prejeli: vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili, vzorec dopisa za poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju – s strokovnimi pojasnili ter strokovne članke Dide Volk: Izvršba na plačo po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K, Upnikov umik predloga za izvršbo, Ugovor tretjega zoper izvršbo.
 • Pri obravnavanju posameznih tem bo predstavljena tudi aktualna sodna praksa z razlago nekaterih najnovejših odločb sodišč.
 • Šola za upnike poteka v treh delih, udeležite pa se lahko posameznega predavanja: 1 del – Izvršilni postopek (30.5.2019); 2 del – Insolvenčni postopki (6.6.2019) in 3 del – Drugi postopki upnikov zoper dolžnike (13.6.2019).
 • Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca in 10 % popust zgodnjih prijav do 30.4.2019.

PROGRAM

od 9:00 do 13:00 ure

 • Pravila in zgradba izvršilnega postopka (predlog za izvršbo, razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in predloga na podlagi verodostojne listine – novosti predloga za izvršbo iz Novele ZIZ-L)
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine – nekatera aktualna vprašanja (priprava in sestava predloga za izvršbo, pomen verodostojne listine, stroški postopka, izbira izvršilnih sredstev…)
 • Pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – kot izvršilni naslov (kako uveljaviti terjatev?)
 • Postopek izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine (odstop na krajevno pristojno sodišče, sprememba – dodajanje izvršilnega sredstva v povezavi s pridobitvijo podatkov o dolžnikovem premoženju, umik izvršilnih sredstev, odlog izvršbe, ugovor tretjega, izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe…)
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve:
  • Izvršba na premičnine
  • Izvršba na denarno terjatev (posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke, na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, na denarna sredstva v gospodarskih zadevah)
  • Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
  • Izvršba na nepremičnine
  • Izvršba na delež družbenika v družbi
 • Ugovor dolžnika in pravdni postopek po vloženem obrazloženem ugovoru zoper sklep izvršbi na podlagi verodostojne listine (kako pospešiti postopek in kako pravilno dopolniti tožbo?)

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:45 uri.

 

Predavatelji

Dida

Dida Volk

Sodnica Okrožno sodišče v Ljubljani

Dida Volk, univ.dipl.pravnica, sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice