22.5.2020

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP

Uredba je bila objavljena v Uradnem list št. 74/2020 z dne 21.5.2020 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z uredbo  se določajo metodologija, po kateri se ocenjuje škoda, ki jo je podjetjem povzročila epidemija COVID-19, pogoji in postopek dodelitve sredstev proračuna Republike Slovenije na podlagi točke b) drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP.

Besedilo uredbe je dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo.

 

14.5.2020

Vlada preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada Republike Slovenije je dne 14.5.2020 sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 68 z dne 14.5.2020 in ga najdete na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19.

Ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi tako veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Tako se trajanje ukrepov oziroma roki izteka ukrepov ne podaljšajo.

Več o dopisni seji Vlade in razlogih za sprejetje odloka na: https://www.gov.si/novice/2020-05-14-40-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

 

12.5.2020

Pojasnilo ZRSZ: Obveščanje o napotitvi nazaj na delo

Zavod RS za zaposlovanje pojasnjuje kako ravnati, ko zaposlene na začasnem čakanju pokličete nazaj na delo. 

Kako obvestiti Zavod, če zaposlene na začasnem čakanju med tem pokličete nazaj na delo?

  1. Če zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate zavod o tem predhodno obvestiti.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si po prejemu sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače. Vedno se obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020).

V elektronskem sporočilu navedete:

  • svoj naziv (kdo je delodajalec),
  • številko svoje vloge,
  • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
  • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.

2. Nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu.

Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo.

Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Vir: spletna stran ZRSZ: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/obvescanje-o-napotitvi-nazaj-na-delo.

 

5.5.2020

Do 9. maja podaljšan rok za oddajo vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače

Zavod RS za zaposlovanje je objavil obvestilo, da je do 9. maja podaljšan rok za oddajo vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače kot tudi, da nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu.

Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Dodatno pojasnilo Zavoda glede "7 dni". Nekaterim delodajalcem je s sklepom že priznana pravica do povračila nadomestila plače za daljše obdobje. V primerih, ko v tem času pride do poziva delavcu, da se vrne nazaj na delo, ki presega 7 dni v tekočem mesecu, se je zavod z MDDSZ uskladil, da v teh primerih delodajalcem ni potrebno vložiti nove vloge, temveč Zavodu pošljejo nove odredbe, ki jih bo Zavod priložil k obstoječi vlogi.

V obvestilu je izpostavljeno, naj vloge vložijo delodajalci, ki niso pravočasno vložili vloge. Zavod pojasnjuje, da lahko vlogo vložijo tudi v primerih, ko vloge za delavce na čakanju niso podali (glede na nove pogoje pa delodajalci sedaj vlogo želijo oddati), ali pa so jo podali in je bila vloga zavrnjena ali zavržena.

Obvestilo je dostopno na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsan-rok-za-oddajo-vlog-za-povracilo-nadomestila-place

 

4.5.2020

ZIUZEOP-A in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 objavljena v Uradnem listu

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) sta bila 30.4.2020 objavljena v Uradnem list št. 61/2020.

Oba zakona začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon najdete na povezavi: 

ZIUZEOP-A: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop-a

 

28.4.2020

Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZIUZEOP in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Državni zbor je na seji 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in ga poslal v obravnavo Državnemu svetu.

Sprejet zakon najdete v priponki levo.

 

22.4.2020

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Vlada je na 13. seji, ki je potekala 21.4.2020, sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in ga je v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora posredovala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo dodatno opredeljuje nekatere rešitve, s katerimi se popravljajo nejasnosti ZIUZEOP. Specifični cilji predlaganih ukrepov ostajajo ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Predlog zakona najdete v priponki levo in na spletni strani Vlade https://www.gov.si/novice/2020-04-21-13-redna-seja-vlade-republike-slovenije/..

 

21.4.2020

Pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in zaradi odrejene karantene

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je dostopen dokument "Pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in zaradi odrejene karantene", ki sta ga skupaj pripravila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod RS za zaposlovanje.

Dokument, datiran 17.4.2020, najdete ga na spletni strani https://www.ess.gov.si/_files/13236/Zakon_interventni_ZIUZEOP_Odgovori.pdf.

Opomba: Povezava na Odgovore  ZRSZ na pogosta vprašanja delodajalcev o izvajanju ZIUZEOP se spreminja, ko se naloži nov dokument - povezavo nanj z naslovom Poglejte si odgovore... najdete v prispevku na strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-zaposlenim-na-zacasnem-cakanju.

 

20.4.2020

ZRSZ: Sporočanje sprememb med začasnim čakanjem zaposlenih na delo, 11.5. načrtovana prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih 

Uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo? Če jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si šele po prejemu Sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače.

Obveznost obveščanja po prejemu sklepa se nanaša tudi na zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje in poklicali nazaj na delo še pred oddajo vloge oziroma pridobitvijo sklepa.

Vedno se obvezno sklicujte na številko svoje vloge 11065-xxx/2020.

Zavod RS za zaposlovanje tudi navaja, da načrtujejo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih lahko izvedena 11.5.2020. Predvideva se mesečno izplačevanje povračil nadomestila plače, in sicer 10. v mesecu za izplačana nadomestila zaposlenim iz predhodnega meseca (če 10. v mesecu ni delovni dan, se izplačilo opravi prvi naslednji delovni dan).

Vir:
Zavod RS za zaposlovanje, 20.4.2020:
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/sporocanje-sprememb-med-zacasnim-cakanjem-zaposlenih-na-delo,

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prva-izplacila-delodajalcem-po-interventnih-zakonih-11-maja.

 

17.4.2020

MDDSZ: Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zbralo in objavilo pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) lahko na Zavodu RS za zaposlovanje delodajalci uveljavljajo tri ukrepe:

povračilo izplačanih nadomestil plače upravičenim delodajalcem za delavce na začasnem čakanju na delo,
povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem, ki ne delajo iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok in nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza in zaprtja državnih mej,
povračilo izplačanih nadomestil plače upravičenim delodajalcem za delavce, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela pri delodajalcu.
Pojasnila objavljena 17.4.2020 so dostopna na spletnem naslovu: https://www.gov.si/novice/2020-04-17-pogosta-vprasanja-in-odgovori-glede-interventnega-ukrepa-cakanje-na-delo-in-povracila-nadomestila-place/.

 

16.4.2020

MDDSZ:Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah (posodobljena informacija 16. 4. 2020)

MDDSZ je 16.4. ponovno posodobil in dopolnil dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.
Dokument z naslovom Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2, najdete v priponki levo in na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-16-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-16-4-2020/

15.4.2020

ZRSZ: Od 15.4. pozivi za dopolnitev vloge za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov

Zavod RS za zaposlovanje je sporočil, da bodo pozvali k dopolnitvi vlog za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema poziva.

Nanaša se na vloge, ki ste jih oddali po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) v vmesnem času, pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Omenjeni novi zakon (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. 4. 2020, prinaša nekoliko drugačne pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo (poslovni razlogi). To pomeni, da bomo upoštevali že prejete vloge po starejšem zakonu (ZIUPPP), vendar jih je treba dopolniti v skladu z novimi zakonskimi določili.

Po 29. členu novega zakona (ZIUZEOP) je vsaka od prejetih vlog nepopolna, prav zZRZS poziva k njeni dopolnitvi. Poziv bodo poslali na elektronski naslov, ki ste ga navedli v oddani vlogi.

Dopolnitev vloge, za katero boste imeli na voljo 8 dni od prejema poziva, bo vključevala:

  • potrditev nove izjave, ki je v skladu z določili novega zakona,
  • posredovanje kopij odredb o čakanju na delo, ki so bile vročene zaposlenim pri delodajalcu vlagatelju (izključno v obliki pdf),
  • ureditev seznama zaposlenih na začasnem čakanju na delo.

Več na:
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-15-aprila-pozivi-za-dopolnitev-vloge-za-povracilo-poslovni-razlogi

 

14.4.2020

FURS preglednica z najpogostejši primeri predlaganja REK-1 za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih ZIUZEOP

FURS je objavil preglednico z najpogostejši primeri predlaganja REK-1 za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Preglednico (z dne 14.4.2020, vir spletna stran FURS) najdete na https://www.gov.si/novice/2020-04-03-delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako/.

 

14.4.2020

IZJAVA za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov je že na voljo

FURS obvešča, da je izjava dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Več informacij na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/.

 

10.4.2020

Od 11.4.2020 omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile

10. aprila je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati začne naslednji dan po objavi.

To pomeni, da bodo od jutri, 11. aprila predvidoma od 11.ure dalje, delodajalci lahko elektronsko oddali vlogo na portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. 

Elektronski naslov za vprašanja delodajalcev ostaja nespremenjen: ziuppp@ess.gov.si. Odgovore lahko delodajalci pričakujejo od torka dalje.

Več informacij se nahaja v obvestilu, ki ga je Zavod objavil na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne.

 

10.4.2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo objavljen v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS št. 49/2020 z dne 10.4.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je dostopen na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop.

 

9.4.2020

FURS - Prva izdaja Vprašanj in odgovorov na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa - posebna spletna stran, kjer se dokument posodablja

FURS je 7.4.2020 objavil dokument z vprašanji in odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi z ukrepi na davčnem področju za blažitev koronavirusa. Od prve objave je bil dokument večkrat posodobljen/popravljen, zato je FURS 9.4.2020 postavil posebno spletno stran, kjer lahko preko novic spremljate spremembe dokumenta:

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/.

V posamezni novici so navedene vse spremembe v dokumentu (našteta so spremenjena, dodana in izbrisana vprašanja).

 

8.4.2020

Ukrepi MDDSZ za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe, s katerimi bodo zajezili oziroma omilili posledice pandemije, ki so jih zbrali v priloženem dokumentu (levo zgoraj).

Več na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-08-ukrepi-ministrstva-za-ublazitev-in-zajezitev-posledic-pandemije/.

 

7.4.2020

Dosedanja vloga za začasno čakanje na delo do nadaljnjega umaknjena s portala Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje nas je obvestil, da je od včeraj zvečer dosedanja vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov umaknjena s portala za delodajalce.

Podrobnejše informacije: 

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-pripravi-nova-vloga-za-uveljavljanje-povracila-nadomestila

https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/dosedanja-vloga-za-zacasno-cakanje-na-delo-do-nadaljnjega-umaknjena-s-portala-zrsz/

Zavod RS za zaposlovanje je pripravil odgovore na pogosta vprašanja delodajalcev
o prihodnjem izvajanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Najdete jih na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place.

 

3.4.2020

Bistveni poudarki "antikorona megapaketa"

Bistvene poudarke "antikorona megapaketa", ki so jih pripravile strokovne službe Združenja delodajalcev Slovenije, najdete na povezavi: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/bistveni-poudarki-antikorona-paketa/.

 

3.4.2020

Vloge za povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile

Pojasnilo Zavoda RS za zaposlovanje je dostopno na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-zaposlenim-na-zacasnem-cakanju.

 

3.4.2020

2.4.2020 zvečer v Državnem zboru potrjen »antikorona megazakon«

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je bil 2.4.2020 zvečer potrjen v Državnem zboru in poslan v obravnavo Državnemu svetu RS.

Besedilo zakona je dostopno na spletni strani Državnega zbora: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2C6DA06664D33432C125853E00653755&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc in  v priponki levo.

Strokovna služba ZDS bo oblikovala povzetke zakona, ki bodo tekom današnjega dne objavljeni na spletni strani ZDS https://www.zds.si/sl/baza-znanja/koronavirus-kljucne-informacije-za-delodajalce/. Prav tako bodo pripravljena in objavljena določena pojasnila, ki so v tej fazi dostopna. O vseh podrobnejših spremembah vas bomo sproti obveščali preko spletne strani ZDS in E-obvestil.

 

31.3.2020

Predlogi amandmajev Združenja delodajalcev Slovenije k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 za državljane in gospodarstvo

Združenje delodajalcev Slovenije je po sprejetju predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo na vladi RS s svojimi člani iz gospodarstva podrobno proučilo določbe zakona.

Skupno ugotavljamo, da je zakon korak v pravo smer, pri katerem je ključna predvsem hitrost sprejetja, hkrati pa je potrebno opozoriti na določene določbe, ki bi za gospodarstvo otežile pridobivanje pomoči, in pa na ukrepe, ki so za gospodarstvo ključni, a jih zakon ne vsebuje.

Iz tega razloga smo na Državni zbor in vodje poslanskih skupin naslovili sledeče predloge amandmajev, ki jih najdete v priponki levo.

 

30.3.2020

Stališče Združenja delodajalcev Slovenije do antikorona megazakona

Združenje delodajalcev Slovenije je včeraj po sprejetju velikega protikriznega zakona in danes s svojimi člani iz gospodarstva podrobno proučilo določbe zakona. Skupno ugotavljamo, da je zakon korak v pravo smer, pri katerem je ključna predvsem hitrost sprejetja, hkrati pa je potrebno opozoriti na določene določbe, ki bi za gospodarstvo otežile pridobivanje pomoči, in pa na ukrepe, ki so za gospodarstvo ključni, a jih megazakon ne vsebuje.

Pri odredbi začasnega čakanja na delo opozarjamo na "neživljenjskost" določbe, ki se nanašajo na vpoklic delavca na čakanju nazaj na delo, in sicer za sedem dni na mesec neprekinjeno. Zaradi narave gospodarskih  procesov je to potrebno prepustiti delodajalcem in njihovim potrebam (enako opozarjajo tudi sindikati). Podjetja namreč morajo dostaviti vsaj tiste izdelke, za katere imajo naročila in omogočiti je potrebno izvedbo delovnega procesa.

Kriterij 20 % zmanjšanja prihodka v 1.polletju je kritičen predvsem v delovnointentivnih panogah z velikim deležem prejemnikov minimalne plače (čiščenje, zasebno varovanje in ostale delovno-intenzivne panoge itd.),kjer so se zaradi dviga minimalne plače s 1.1.2020 dvignili tako prihodki kot stroški dela. Tako ukrepa, ki bi bil najbolj potreben tem podjetjem, le tega ne bodo mogla koristiti.

Subjekti, ki bodo uveljavili povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po tem zakonu  ali  povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, morajo v primeru, da je od uveljavitve tega zakona dalje prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta sredstva. Izplačila na podlagi kriterijev za leto 2019 zakon ne bi smel omejevati, v kolikor so podjetja v letu 2019 dosegla planirane cilje. V letu 2020 se ta izplačila delajo za leto 2019 ko še ni bilo epidemije in ne kriznih razmer. Prav tako je potrebno upoštevati, da so ta izplačila opredeljena v večini s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami ali pogodbami o zaposlitvi, ki jih je delodajalec dolžan izpolniti.

Tudi pri obveznosti izplačila kriznega dodatka opozarjamo, da je potrebno opredeliti načelo sorazmernosti za čas dejanskega dela in kategorij zaposlenih, ki so upravičeni do tega dodatka (v kolikor je namen nagraditi najbolj izpostavljene v gospodarstvu), da bodo delodajalci lahko ustrezno izvajali to določbo.

Združenje delodajalcev Slovenije pa je že večkrat predlagalo tudi rešitev v obliki možnosti enostranske odreditve sorazmernega dela dopusta ter možnosti plačila regresa za letni dopust do 31.12.2020 in pa možnosti izplačila le tega v dveh delih. Tega megapaket ne vsebuje.

 

29.3.2020

Vlada je sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Več v priponki levo in na spletni strani Vlade: https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejela-protikoronapaket/.

 

24.3.2020

Novi protikorona paket

Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrsko ekipo in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket (Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic "korona" epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31.5.2020 za pripravo zakona, v priponki levo), ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji.

Besedilo krovnega zakona še ni na razpolago, obravnava na Vladi RS je predvidena za petek 27.3.2020.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-24-predstavitev-protikorona-paketa-za-pomoc-prebivalstvu-in-gospodarstvu/.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice