Strong TCL: Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji

Strong TCL: Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji
-

ZDS je januarja 2014 začelo z izvajanjem projekta »Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji (Strong TCL)«. V okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska unija, se bo krepila usposobljenost delodajalcev in delojemalcev, da usposobijo pogajalce za sklepanje kolektivnih pogodb ter prevzem in izvajanje evropske zakonodaje.

 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA


Socialni dialog je steber evropskega modela demokracije, ki je bistvenega pomena za trajnostni razvoj, rast, zaposlovanje, kakovostna delovna mesta, poslovne uspehe in mednarodno konkurenčnost. Socialni dialog ni le ključni element in steber evropskega socialnega modela, temveč je tudi vektor inovacij in izvajanja reform. Predstavlja pomemben element evropskega pravnega reda in je torej del ocene za članstvo v Evropski Uniji. Čeprav je socialni dialog trdno zasidran na evropski ravni, pa je zmožnost socialnega dialoga na evropski ravni v smislu krepitve zaupanja, doseganja dogovorov in razvijanja konkretnih rezultatov, ki so praktičnega pomena za delodajalce in delavce, do določene mere nepoznana. V tem projektu bodo socialni partnerji na nacionalni ravni (specifično v sektorju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije) informirani o pomenu socialnega dialoga na evropski ravni, kjer njihov glas slišijo nacionalni in evropski organi oblasti.
Ker je najpomembnejša oblika socialnega dialoga v posamezni državi kolektivno dogovarjanje, želi ZDS predstaviti znanje o kolektivnih pogajanjih in kolektivnih pogodbah ter njihovo vlogo v prenosu evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo. V času gospodarske krize, ko je v širši družbi socialni dialog na preizkušnji, je krepitev zaupanja v kolektivna dogovarjanja ustrezen način reševanja trenutnih problemov, pri čemer je mogoče zaupanje graditi le na kakovostnih, celostnih in trajnostnih rešitvah.

Cilji projekta so predvsem:

 • spodbujati izvajanje evropskega pravnega reda na področju socialnega dialoga na Hrvaškem, Republiki Makedoniji, Črni Gori in Srbiji ter nuditi pomoč socialnim partnerjem pri krepitvi usposobljenosti za prevzem in izvajanje evropske zakonodaje kot tudi evropskih standardov;
 • povečati zavedanje in razumevanje predstavnikov delodajalcev ter delavcev o pomenu evropskega (sektorskega) socialnega dialoga ter dejstva, da je to tista raven, kjer se sliši glas nacionalnih socialnih partnerjev in sektorjev z namenom ohranjanja dejavnosti in konkurenčnosti kot tudi zaposlovanja v Evropi;
 • prilagoditi socialni dialog spremembam v zaposlovanju in izzivom, povezanih z delom (modernizacija trga dela, prožna varnost, spretnosti in znanja, kakovost dela ter dostojno delo);
 • delodajalske pogajalce na sektorski ravni seznaniti s pomembnimi vsebinami kolektivne pogodbe (konkretni primeri) in jim predstaviti tehnike/spretnosti pogajanj, in sicer z namenom nadaljnjega razvoja in krepitve socialnega dialoga, ki je nujen za doseganje dolgoročne blaginje in socialnega miru;
 • krepiti sposobnosti socialnih partnerjev v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji, da bodo lahko prispevali k evropskemu socialnemu dialogu.


PRIČAKOVANI REZULTATI


V okviru projekta je ZDS skupaj s partnerji projekta:

 • izdalo publikacijo s priročnikom o socialnem dialogu in kolektivnih pogajanjih v sektorju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije;
 • na delavnicah na nacionalni ravni identificiralo elemente, ki jih nacionalni socialni partnerji iz omenjenega sektorja potrebujejo za sodelovanje v evropskem socialnem dialogu. Delavniceso vključevale seminarje za delodajalske pogajalce z namenom krepitve usposobljenosti pogajalcev v kolektivnih pogajanjih;
 • v vseh partnerskih državah organiziralo panelne razprave o socialnem dialogu in modernizaciji trga dela;
 • z namenom izmenjave dobrih praks izvedlo študijski obisk v Sloveniji;
 • organiziralo zaključno konferenco s tiskovno konferenco o socialnem dialogu na evropski in nacionalni ravni v sektorju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije,
 • oblikovalo spletne strani o (evropskem) sektorskem socialnem dialogu.

 

 

 S finančno podporo Evropske unije. Za vsebino in mnenja, izražena v člankih in prispevkih so v celoti  odgovorni avtorji. Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacij, ki jih vsebujejo članki  in prispevki.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik